Dokument poświadczający prawo wykonywania zawodu farmaceuty

 2 minuty

Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” – poinformował Samorząd Aptekarski.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 184 i 655) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Dokument, o którym mowa w § 1, zawiera:
1) elementy zabezpieczające przed fałszerstwem w podłożu:
a) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,
b) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie),
c) znak wodny dwutonowy umiejscowiony,
d) włókna zabezpieczające widoczne jedynie w promieniowaniu ultrafioletowym;
2) elementy zabezpieczające przed fałszerstwem w druku:
a) druk offsetowy,
b) dwukolorowe linie giloszowe wykonane w technice druku irysowego z efektem tła reliefowego,
c) mikrodruki,
d) element graficzny wykonany farbą aktywną wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym,
e) nadruk wykonany farbą irydyscentną;
3) pozostałe elementy zabezpieczające:
a) zabezpieczoną nić introligatorską aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,
b) moletowaną okładkę,
c) elementy wykonane techniką foliodruku oraz nadruki widoczne w świetle ultrafioletowym naniesione na okładce,
d) klej uniemożliwiający bezśladowe odklejenie naklejki personalizacyjnej od podłoża,
e) numerację typograficzną wykonaną farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

§ 3. 1. Dokumenty „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” (Dz. U. poz. 1458 oraz z 2005 r. poz. 1034 i 1130) zachowują ważność.

2. Dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” może być wydawany zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2022 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Pełną treść rozporządzenia wraz ze wzorem dokumentu znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nia.org.pl