Zmiany w strukturze Funduszu

 2 minuty

konferencja-farmaceutyczna-nowy-lek

Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia – informuje Medexpress.pl.

Co zmienia projekt rozporządzenia MZ?

Projekt rozporządzenia zmienia strukturę organizacyjną centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, przez:

  1. przekształcenie Departamentu Analiz i Innowacji w Biuro Partnerstwa Publicznego i Innowacji;
  2. utworzenie Departamentu Analiz, Monitorowania Jakości i Optymalizacji Świadczeń.

Cel zmian

  • Zaproponowana zmiana w strukturze Funduszu zmierza do utworzenia nowej komórki organizacyjnej o charakterze analitycznym i jakościowym. Filarem zadań tej komórki będzie prowadzenie stałego procesu dostosowywania systemu rozliczeniowego oraz procesu monitorowania i ewaluacji wprowadzonych zmian w systemie ochrony zdrowia, wyłącznie w zakresie właściwości merytorycznej Narodowego Funduszu Zdrowia. Komórka ta będzie zajmowała się również wdrażaniem monitorowania wskaźników dotyczących jakości i organizacji udzielanych świadczeń oraz analizą porównawczą świadczeniodawców i regionów.
  • Zaproponowane zmiany są również odpowiedzią na konieczność przeprowadzenia kompleksowej rewizji sposobu monitorowania dostępności do świadczeń i czasu oczekiwania, zwłaszcza w kontekście zarządzania informacją w tym zakresie. W zakres zadań nowej komórki wejdzie również współpraca z ośrodkami naukowymi, celem wykorzystania potencjału informacyjnego przetwarzanego w Funduszu do sprawniejszego zaspokojenia potrzeb informacyjnych oraz wsparcia rozwoju nauki. Przewiduje się, że w wyniku współpracy powstaną rekomendacje, a następnie wdrażanie takich ram prawnych i organizacyjnych, które pozwolą na zwiększanie efektywności organizacji świadczeń opieki zdrowotnej.
  • Z racji przekazania do nowo tworzonego departamentu większości zadań realizowanych w Departamencie Analiz i Innowacji, komórka ta przekształci się w Biuro Partnerstwa Publicznego i Innowacji, którego głównym zadaniem będzie budowanie partnerskiej współpracy z interesariuszami Funduszu, w szczególności o charakterze instytucjonalnym.

źródło: Medexpress.pl