Zmiany w obszarze umów na realizację recept

 2 minuty

Aptekarz pierwszego kontaktu

W dniu 2 września br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept – donosi serwis Pulsmedycyny.pl.

Umowy na realizację recept – aktualizacja przepisów

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept ma rozwiązać problem częściowej nieaktualności przepisów analogicznego rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. Projektowane rozporządzenie odpowiada na potrzebę uzupełnienia mechanizmów prawnych zawartych w zmienianym rozporządzeniu, pozwalających Narodowemu Funduszowi Zdrowia nadzorować prawidłowe wykonywania umów na realizację recept przez drugą stronę tych umów.

Będą dodatkowe środki nadzoru nad aptekami

Rekomenduje się dokonanie aktualizacji treści zmienianego rozporządzenia w celu uzyskania efektu jego skorelowania z przepisami ustawowymi w zakresie prawidłowego wskazania właściwości prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia jako nadzorującego apteki ogólnodostępne i pozostającego stroną umowy na realizację recept.

Rekomenduje się również dokonanie optymalizacji zmienianego rozporządzenia pod kątem wprowadzenia dodatkowych środków nadzoru nad aptekami niewywiązującymi się z realizacji umów zgodnie z ich treścią, w tym określonych form dolegliwości prawnych za niestosowanie się do postanowień umownych.

Jak czytamy w „Ocenie Skutków Regulacji”, w związku z możliwością prowadzenia komunikacji na linii Narodowy Fundusz Zdrowia – podmiot prowadzących aptekę albo punkt apteczny drogą elektroniczną, komunikacja ta ulegnie usprawnieniu i przyspieszeniu, jednak nie wpłynie to na przyspieszenie załatwiania spraw, ponieważ i tak terminy w tym zakresie płyną od momentu doręczenia określonych dokumentów.

Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

źródło: Pulsmedycyny.pl