Technik farmaceutyczny – punkty edukacyjne i odpowiedzialność zawodowa

 4 minuty

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych wprowadza m.in. ustawiczny rozwój zawodowy oraz odpowiedzialność zawodową techników farmaceutycznych – informuje Rynekzdrowia.pl.

W konsultacjach społecznych znajduje się projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Określa warunki i zasady wykonywania zawodu, ustawicznego rozwoju zawodowego i odpowiedzialności zawodowej m.in. techników farmaceutycznych.

W ocenie ustawodawcy, przepisy mają na celu wprowadzenie mechanizmu mającego zapewnić dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, nabywane w toku kształcenia w systemie oświaty lub systemie szkolnictwa wyższego.

Powstanie rejestr osób wykonujących zawód medyczny, w tym techników farmaceutycznych, który będzie prowadził minister zdrowia, na podstawie danych zamieszczanych na bieżąco przez wojewodę. Dzięki temu minister ma mieć wiedzę o aktualnej liczbie osób wykonujących zawód technika.

Wpis do rejestru będzie płatny – nie może to być kwota wyższa niż 2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedzający rok. Bezpłatna będzie zmiana danych objętych rejestrem oraz skreślenie z rejestru.

Ustawiczny rozwój zawodowy techników farmaceutycznych

Przyjęto zasadę, iż osoba wykonująca zawód medyczny ma prawo i obowiązek do ustawicznego rozwoju zawodowego, który jest realizowany w ramach kształcenia podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego. Ma również obowiązek doskonalenia zawodowego, realizowanego w formie kursu doskonalącego oraz samokształcenia. Kształcenie podyplomowe w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego może być realizowane przez udział w szkoleniu specjalizacyjnym lub kursie kwalifikacyjnym.

Ustawiczny rozwój zawodowy osób wykonujących zawód medyczny będzie realizowany w 5-letnim okresie edukacyjnym. Za udział w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego i kształcenia podyplomowego przysługują punkty edukacyjne. Okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym osoba wykonująca zawód medyczny uzyskała wpis do rejestru.

Odpowiedzialność zawodowa techników farmaceutycznych

Przepisy regulują również kwestie dotyczące odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód medyczny. Osoby wykonujące zawód medyczny będą podlegać odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej i deontologii zawodowej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu.

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej technika obejmuje:

  • czynności sprawdzające prowadzone przez Przewodniczącego Komisji;
  • postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Przewodniczącego Komisji;
  • postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej.

Komisja, będzie się składała z 38 członków, powoływanych przez ministra zdrowia na 4-letnią kadencję, po 2 przedstawicieli każdego zawodu medycznego oraz 4 przedstawicieli ministra zdrowia.

Katalog kar za przewinienia zawodowe obejmuje:

  • upomnienie;
  • naganę;
  • karę pieniężną;
  • wykreślenie z rejestru na okres od roku do 5 lat;
  • zawieszenie prawa do wykonywania zawodu medycznego na okres od 3 miesięcy do roku;
  • pozbawienie prawa do wykonywania zawodu medycznego.

Przepisy dotyczące odpowiedzialności zawodowej penalizują również wykonywanie zawodu medycznego bez posiadania stosownych uprawnień, co będzie podlegać karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W ocenie projektodawcy wprowadzenie takiej regulacji jest uzasadnione, ponieważ w praktyce występują przypadki powierzania wykonywania czynności fachowych osobom nieposiadającym niezbędnych kwalifikacji zawodowych.

Przepisy ustawy wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, z uwagi na czas konieczny do zapoznania się i stosowania nowej regulacji przez wszystkie osoby, które aktualnie wykonują zawód medyczny.

źródło: Rynekzdrowia.pl