Specjalizacja farmaceutów – jest rozporządzenie MZ

 2 minuty

specjalizacja-farmaceuty

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów – informuje serwis Samorządu Aptekarskiego.

Opublikowane rozporządzenie określa m.in.:

 • wykaz dziedzin farmacji, w których jest możliwe odbywanie szkolenia specjalizacyjnego;
 • wykaz kodów specjalizacji w określonych dziedzinach farmacji;
 • wysokość wynagrodzenia za wykonanie czynności kontrolnych, o których mowa w art. 47 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, zwanej dalej „ustawą”;
 • wykaz dziedzin farmacji, w których farmaceuta posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia może uzyskać tytuł specjalisty po odbyciu uzupełniającego szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem, o którym mowa w art. 50 ust. 16 ustawy;
 • regulamin postępowania kwalifikacyjnego;
 • zakres informacji, o których mowa w art. 53 ust. 3 ustawy, wprowadzanych za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666 i 1292 oraz z 2022 r. poz. 655 i 830), zwanego dalej „SMK”, przez kierownika specjalizacji;
 • wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 63 ust. 4 ustawy;
 • szczegółowy sposób i tryb składania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów, zwanego dalej „PESF” oraz ustalania jego wyników;
 • wzór dyplomu specjalisty;
 • tryb wydawania przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej „CEM”, duplikatu lub odpisu dyplomu PESF oraz sposób uiszczania opłaty za wydanie duplikatu lub odpisu dyplomu PESF;
 • tryb dokonywania przez dyrektora CEM wymiany dyplomu PESF oraz sposób uiszczania opłaty za dokonanie wymiany dyplomu;
 • wysokość opłaty za PESF.

W ww. rozporządzeniu ustala się wykaz dziedzin farmacji, w których jest możliwe odbywanie szkolenia specjalizacyjnego:

 • analityka farmaceutyczna;
 • farmacja apteczna;
 • farmacja kliniczna;
 • farmacja przemysłowa;
 • farmacja szpitalna;
 • farmakologia;
 • radiofarmacja;
 • toksykologia.

Pełną treść rozporządzenia znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nia.org.pl