Punkty dla farmaceutów za nowe aktywności zawodowe

 7 minut

Będą punkty edukacyjne dla farmaceutów za nowe aktywności zawodowe, takie jak opieka nad technikiem farmaceutycznym – informuje serwis Rynekzdrowia.pl. Zmienione rozporządzenie Ministra Zdrowia skierowano do publikacji.

Do publikacji skierowano znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów. Dokument określa:

 1. wzór karty rozwoju zawodowego farmaceuty;
 2. liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego oraz liczbę punktów niezbędnych do zaliczenia obowiązku doskonalenia zawodowego.

Rozporządzenie wymienia 26 form ustawicznego rozwoju zawodowego wraz z punktacją.

Za wykład na kongresie też są punkty

 • udział w kursie realizowanym metodą wykładu, seminarium, ćwiczenia, warsztatu, zakończonym testem – 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, nie więcej jednak niż 20 punktów edukacyjnych za cały kurs;
 • udział w kursie realizowanym za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem zakończonym testem – 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, nie więcej jednak niż 20 punktów edukacyjnych za cały kurs;
 • podnoszenie kwalifikacji przez uczestnictwo w studiach podyplomowych w dyscyplinie – nauki farmaceutyczne – 30 punktów edukacyjnych za każdy rok;
 • udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym w dyscyplinie naukowej – nauki farmaceutyczne – 4 punkty edukacyjne za każdy dzień udziału, nie więcej jednak niż 20 punktów edukacyjnych;
 • udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym Naczelnej Izby Aptekarskiej, okręgowej izby aptekarskiej lub stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu towarzystwem naukowym lub towarzystwem zawodowym o zasięgu krajowym, którego cele działalności statutowej obejmują rozwój nauk farmaceutycznych – 2 punkty edukacyjne za posiedzenie;
 • przygotowanie i wygłoszenie referatu lub wykładu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym w dyscyplinie naukowej – nauki farmaceutyczne, posiedzeniu naukowo-szkoleniowym Naczelnej Izby Aptekarskiej, okręgowej izby aptekarskiej lub stowarzyszenia będącego, zgodnie z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym lub towarzystwem zawodowym o zasięgu krajowym, którego cele działalności statutowej obejmują rozwój nauk farmaceutycznych – 10 punktów edukacyjnych za przygotowanie i wygłoszenie referatu lub wykładu; punkty edukacyjne zalicza się raz niezależnie od liczby spotkań, na których był wygłoszony ten sam referat lub wykład;
 • opublikowanie jako autor albo współautor monografii naukowej z zakresu wiedzy niezbędnej do realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty – 40 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym;
 • opublikowanie jako autor albo współautor monografii popularnonaukowej z zakresu wiedzy niezbędnej do realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ustawy – 30 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym;
 • opublikowanie jako autor albo współautor, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej z zakresu wiedzy niezbędnej do realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ustawy – 20 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym;
 • opublikowanie jako autor albo współautor, artykułu naukowego z zakresu wiedzy niezbędnej do realizacji zadań – 20 punktów edukacyjnych za artykuł naukowy opublikowany w czasopismach wymienionych w wykazie sporządzonym na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub 10 punktów edukacyjnych za artykuł opublikowany w czasopismach nie wymienionych ww. wykazie – w jednym okresie rozliczeniowym;
 • opublikowanie jako autor albo współautor artykułu popularnonaukowego w zakresie wiedzy niezbędnej do realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ustawy – 10 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym;

Opieka nad technikiem – 10 punktów za każdy rok

 • tłumaczenie monografii naukowej lub popularnonaukowej z zakresu wiedzy niezbędnej do realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ustawy – 4 punkty edukacyjne za jedną monografię, nie więcej jednak niż 40 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym;
 • tłumaczenie rozdziału w monografii naukowej lub popularnonaukowej z zakresu wiedzy niezbędnej do realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ustawy – 2 punkty edukacyjne za jeden rozdział w monografii, nie więcej jednak niż 20 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym;
 • tłumaczenie artykułu naukowego lub popularnonaukowego z zakresu wiedzy niezbędnej do realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ustawy – 1 punkt edukacyjny za jeden artykuł, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym;
 • sprawowanie opieki nad studentem odbywającym sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece – 5 punktów edukacyjnych za każdy miesiąc opieki nad jednym studentem, nie więcej jednak niż 30 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym;
 • pełnienie funkcji kierownika specjalizacji lub opiekuna stażu kierunkowego – 20 punktów edukacyjnych za każdy rok pełnienia funkcji kierownika specjalizacji lub 5 punktów edukacyjnych za pełnienie funkcji opiekuna stażu kierunkowego, nie więcej jednak niż 60 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym;
 • sprawowanie opieki nad osobami odbywającymi przeszkolenie uzupełniające lub obowiązkowe praktyki wakacyjne w trakcie studiów – 1 punkt edukacyjny za każdy miesiąc sprawowania opieki nad jednym studentem lub farmaceutą odbywającym przeszkolenie uzupełniające, nie więcej jednak niż 18 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym niezależnie od liczby osób, nad którymi jest sprawowana opieka;
 • pełnienie funkcji opiekuna technika farmaceutycznego podczas 2-letniego stażu – 10 punktów edukacyjny za każdy rok pełnienia funkcji opiekuna nad jednym technikiem, nie więcej jednak niż 20 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym niezależnie od liczby osób, nad którymi jest sprawowana opieka;
 • podnoszenie kwalifikacji w ramach staży lub praktyk zagranicznych realizowanych w zagranicznych ośrodkach prowadzących staże dla farmaceutów – 5 punktów edukacyjnych za każdy miesiąc stażu lub praktyki, nie więcej jednak niż 30 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym;
 • uzyskanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora – w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • stopień doktora – 60 punktów edukacyjnych, stopień doktora habilitowanego – 80 punktów edukacyjnych, tytuł profesora – 100 punktów edukacyjnych;
 • udział w kursach odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego – 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, nie więcej jednak niż 30 punktów edukacyjnych za cały kurs;

100 punktów za tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji

 • uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie farmacji – 100 punktów edukacyjnych;
 • udział w kursach kwalifikacyjnych – 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, nie więcej jednak niż 30 punktów edukacyjnych za cały kurs;
 • samokształcenie w ramach udziału w szkoleniach organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego – 10 punktów edukacyjnych za szkolenie;
 • samokształcenie przygotowujące do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia wykładów, seminariów, warsztatów oraz ćwiczeń w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów – 5 punkt edukacyjnych za każdy rok, nie więcej jednak niż 25 punktów edukacyjnych w okresie rozliczeniowym;
 • indywidualna prenumerata czasopisma naukowego z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu wymienionego w wykazie sporządzonym na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – 5 punktów edukacyjnych za tytuł, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym.

źródło: Rynekzdrowia.pl