Powołano zespół ds. standardu kształcenia farmaceutów

 3 minuty

raport--studia farmaceutyczne

W Dzienniku Ustaw opublikowano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu farmaceuty – donosi Medexpress.pl.

Skład zespołu

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – prof. dr hab. Wojciech Miltyk, dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przewodniczący Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych;

2) Zastępca przewodniczącego – Radosław Jamiołkowski, główny specjalista w Wydziale Kształcenia w Zawodach Medycznych w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia;

3) członkowie:

a) przedstawiciel Wydziału Spraw Medycznych w Departamencie Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji i Nauki,

b) konsultant krajowy w dziedzinie farmacji szpitalnej,

c) konsultant krajowy w dziedzinie farmacji klinicznej,

d) przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej,

e) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,

f) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,

g) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,

h) przedstawiciel Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;

4) Sekretarz – dr hab. n. farm. Anna Gromotowicz-Popławska, prodziekan do spraw studenckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Zadania zespołu

Do zadań Zespołu należy opracowanie propozycji nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755 oraz z 2022 r. poz. 157 i 1742) w zakresie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu farmaceuty, w szczególności:

1) przegląd oraz przedstawienie propozycji zmian zestawu efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności pod kątem dostosowania ich do aktualnych potrzeb rynku pracy,

2) dookreślenie kompetencji zawodowych absolwentów jednolitych studiów magisterskich,

3) wypracowanie propozycji zmian w poszczególnych grupach zajęć ukierunkowanych na zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, w tym zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe – z uwzględnieniem wymagań zawartych w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.2).

Pełną treść zarządzenia znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Medexpress.pl