Pilotaż przeglądów lekowych – jest zmiana rozporządzenia

 1 minuta

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelę rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych – donosi serwis Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych (Dz. U. poz. 2342) w § 9:

1) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „12 miesięcy” zastępuje się wyrazami „18 miesięcy”;

2) w pkt 1 wyrazy „który trwa do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „który kończy się nie później niż z dniem 31 maja 2022 r.”

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

źródło: Nia.org.pl