Określono nowy podział obowiązków w resorcie zdrowia

 4 minuty

kodeks-etyki-aptekarza-rp

Szefowa MZ, Izabela Leszczyna określiła podział kompetencji w resorcie – poinformował serwis Politykazdrowotna.com. Opublikowane zarządzenie wskazuje zakres działań Ministra Zdrowia, wiceministrów i dyrektora generalnego resortu.

Obowiązki i kompetencje w MZ

Zgodnie z zarządzeniem szefowa MZ jest członkiem Rady Dialogu Społecznego, a także inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez: Departament Innowacji, Departament Lecznictwa, Departament Nadzoru i Kontroli, Wydział Ochrony Informacji Niejawnych; Gabinet Polityczny Ministra, Biuro Komunikacji oraz Biuro Ministra. Minister sprawuje też nadzór nad Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Prezesem Biura ds. Substancji Chemicznych oraz Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Co nadzoruje minister?

W zarządzeniu zapisano ponadto, że minister sprawuje wyłączny nadzór i podejmuje wszelkie rozstrzygnięcia dotyczące Narodowego Funduszu Zdrowia. Minister nadzoruje działalność m.in. Agencji Badań Medycznych w Warszawie, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie, Centrum e-Zdrowia w Warszawie, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie oraz instytutów, w tym m.in. Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi i Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.

Kompetencje wiceministrów

  • Sekretarz stanu Wojciech Konieczny, zgodnie z zarządzeniem, inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez departamenty: Budżetu i Finansów oraz Zdrowia Publicznego. Nadzoruje on działalność m.in. Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym w Gostyninie, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Polskiego Laboratorium Antydopingowego w Warszawie i Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie. Konieczny odpowiada także za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia.
  • W myśl zarządzenia podsekretarz stanu Urszula Demkow inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Rozwoju Kadr Medycznych. Wiceminister nadzoruje działalność m.in. Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie i uczelni medycznych.
  • Wiceminister Katarzyna Kacperczyk jest m.in. członkiem Komitetu ds. Europejskich. W zarządzeniu zapisano, że inicjuje, koordynuje i nadzoruje ona wykonywanie zadań przez departamenty: Analiz i Strategii, Oceny Inwestycji i Współpracy Międzynarodowej.
  • Podsekretarz Stanu Marek Kos jest członkiem Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Stałego Komitetu Rady Ministrów. Jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra. Kos inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Bezpieczeństwa i Departament Dialogu Społecznego. Wiceminister nadzoruje działalność Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
  • Wiceminister Maciej Miłkowski, zgodnie z zarządzeniem, inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji. Miłkowski nadzoruje działalność: Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli oraz Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.
  • Dyrektor generalny Marta Maciążek zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną ministerstwa; inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Biuro Administracyjne, Departament Prawny i Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego.
  • Szefową MZ w czasie jej nieobecności zastępuje Wojciech Konieczny, a w przypadku jednoczesnej nieobecności ministra i sekretarza stanu – wyznaczony przez Izabelę Leszczynę wiceminister.

źródło: Politykazdrowotna.com