Od 26 kwietnia zmiany w zawieraniu umów na realizację recept przez apteki

 3 minuty

Onboarding w aptece

W dniu 26 kwietnia br. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące zawierania umów na realizację recept przez apteki – przypomina serwis Pulsmedycyny.pl. Z jakimi zmianami wiąże się korekta przepisów?

Umowy na realizację recept – podstawa prawna

12 kwietnia br. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował nowelizację zarządzenia ws. warunków zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę. Co się zmieni?

Najważniejsze zmiany dotyczące zawierania umów na realizację recept przez apteki

  • zrezygnowano z obowiązku przekazywania wniosku o zawarcie umowy w formie papierowej. Wprowadzona zmiana umożliwia podmiotom prowadzącym apteki opcjonalne składanie wniosku o zawarcie umowy na realizację recept – zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej;
  • odstąpiono od obowiązku załączania do wniosku wzoru podpisu oraz parafy osoby: podpisującej wniosek lub umowę na realizację recept, uprawnionej do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę w trakcie trwania umowy na realizację recept;
  • zrezygnowano ze wzoru wniosku w sprawie zmiany numeru rachunku bankowego stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 73/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;

„Należy zauważyć, że zmiana numeru konta bankowego wykracza poza zakres przedmiotowy zarządzenia. Ponadto zmiana w tym zakresie stanowi jedną z kilku sytuacji powodujących konieczność zawarcia aneksu do trwającej umowy na realizację recept, dlatego wzory wniosków o aneks – w sytuacji jeżeli zostały one ustalone – winny być dostępne na stronie danego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dedykowanej podmiotom prowadzącym apteki lub w Portalu NFZ, gdzie następuje wymiana informacji dotyczących realizacji umowy” – wskazuje NFZ w uzasadnieniu.

  • zrezygnowanie z informacji o wymagalności pieczęci podmiotu prowadzącego aptekę lub kierownika apteki na wniosku i załącznikach – w związku z umożliwieniem składania wniosków w formie elektronicznej;
  • ujednolicono sposób poświadczania kopii wymaganych dokumentów – poprzez wprowadzenie odpowiednich wymagań w zależności od formy (elektronicznej lub papierowej) składania kopii wymaganych dokumentów;
  • doprecyzowano kwestię sposobu przekazywania wniosków o zawarcie umowy na realizację recept – z uwzględnieniem formy ich sporządzenia. Wprowadzona zmiana stanowi wtórną zmianę w stosunku do zmiany umożliwiającej elektroniczne składanie wniosków o zawarcie umowy na realizację recept;
  • odstąpiono od określenia terminu na weryfikację przez oddział Funduszu wniosku o zawarcie umowy na realizację recept.

źródło: Pulsmedycyny.pl