Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept

 1 minuta

źródło: Dziennikustaw.gov.pl / Rynekaptek.pl

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745 i 1773 oraz z 2019 r. poz. 436 i 718) w § 10:

1) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „”;

2) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „w postaci papierowej”.

Zmiana polega zatem na wykreśleniu w par. 10 ust. 1 i 2 wyrazów „w postaci papierowej”. Obydwa ustępy wymieniają zasady realizacji recepty, kiedy nie wpisano pewnych danych lub wpisano je w sposób nieczytelny, pod warunkiem dokonania określonych czynności. Tym samym zasady dotyczą zarówno recept papierowych jak i elektronicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Pełną treść noweli znajdą Państwo TUTAJ.