Nowela z listą chorych uprawnionych do wcześniejszych szczepień

 4 minuty

kobiece dłonie na segregatorach

źródło: Politykazdrowotna.com

Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W rozporządzeniu wskazano osoby przewlekle chore, które znajdą się w grupie 1b, czyli „osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19: dializowane, z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów.”

Wątpliwości budzi zapis o tym, że „pacjenci onkologiczni w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji”, bowiem z powodu epidemii w wielu przypadkach, tam gdzie było to możliwe procedury wykonywane dotychczas w ramach hospitalizacji, odbywano w ramach wizyt ambulatoryjnych. Może się więc okazać, że niektórzy pacjenci z nowotworem w trakcie leczenia z tego powodu stracą prawo do wcześniejszego szczepienia.

Inne zmiany, które zaproponowano w przepisach regulujące kolejność szczepień to uzupełnienie tej kolejności o nowe kategorie osób:

1) osoby zatrudnione w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369);

2) osoby przebywające w hospicjum domowym oraz w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

3) osoby urodzone po 1961 r. z określonymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (szczególnie dotyczy to osób z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 (a nie od wejścia w życie projektowanego rozporządzenia) – gdyż w tym okresie osoby te mają znacząco obniżoną odporność);

4) osoby pracujące z dziećmi w regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej, w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

5) strażników straży gminnych (miejskich).

Nowela wprowadziła też zwolnienie z obowiązku kwarantanny przez osoby przekraczające granicę naszego kraju, jeżeli osoby te posiadają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (chodzi o każdy rodzaj testu) wykonanego, przed przekroczeniem tej granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu (rezultatu tego badania diagnostycznego). W uzasadnieniu wskazano, że chodzi o „umożliwienia członkom kadry narodowej, w tym przygotowujących się do Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020 oraz XVI Letnich Igrzysk Paraolimpijskich Tokio 2020, a także członkom ich sztabów szkoleniowych i ekip towarzyszących, powrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zawodów zagranicznych bez konieczności odbycia kwarantanny.”

Ponadto nowela przewiduje, że również dziennikarze, mogą służbowo korzystać z hoteli.

Z zakazu zgromadzeń wyłączono konkursy, olimpiady i turnieje, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także próbne zastosowanie materiałów egzaminacyjnych w postaci propozycji zadań, zadań egzaminacyjnych oraz ich zestawów do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego(…).