Nowe wzory dokumentów w kontroli inspekcji farmaceutycznej

 2 minuty

aptekarz i aptekarka

źródło: Dziennikustaw.gov.pl / Dzp.pl / Rynekaptek.pl

Jak donosi Rynekaptek.pl, w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek.

Wśród nich wzór:

  • upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przez inspektora farmaceutycznego;
  • upoważnienia do przeprowadzenia inspekcji przez inspektora do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego albo inspektora do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego;
  • protokołu pobrania próbek;
  • orzeczenia o wyniku badań jakościowych próbek pobranych podczas kontroli albo inspekcji;
  • książki kontroli.

Do wzorów dołączono jednocześnie pouczenia o prawach i obowiązkach kontrolowanego. Kancelaria DZP opracowała zmiany w treści tych pouczeń, zwracając uwagę m.in. na rozszerzenie katalogu podstaw do wniesienia sprzeciwu. W przypadku wniesienia sprzeciwu organ kontroli może, w drodze postanowienia, dokonać zabezpieczenia dowodów mających związek z przedmiotem i zakresem kontroli na czas rozpatrzenia sprzeciwu.

Dokumenty związane z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek wystawione według dotychczasowych wzorów, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (14 dni po publikacji, czyli od 14 grudnia), zachowują ważność. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek (Dz. U. poz. 1069).

Pełną treść rozporządzenia MZ znajdą Państwo TUTAJ.