NFZ: zmiany w zarządzeniu dotyczącym korzystania z portalu Funduszu

 3 minuty

obowiazek-sprawozdawczy-apteki

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował nowelę zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie korzystania z Portalu NFZ. Zmiany dotyczą podmiotów prowadzących apteki, które realizują zalecane szczepienia ochronne oraz pełnią dyżury w dni wolne od pracy.

Zarządzenie Prezesa NFZ

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W zarządzeniu Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia (z późn. zm.2) ), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku świadczeniodawców stanowiących podmioty prowadzące apteki, przystępujących do zawarcia umowy na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece, lub realizujących taką umowę, którzy posiadają dostęp do Portalu NFZ nadany zgodnie z ust. 3, nie stosuje się przepisów § 1 ust. 1.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, dotyczy także podmiotów prowadzących aptekę, wyznaczonych do pełnienia dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece.”;

2) w załączniku nr 3 w § 1 w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) podmioty prowadzące aptekę, które przystępują do zawarcia umowy na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece, lub które taką umowę zawarły.”.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Przepisami zarządzenia wprowadza się zmiany w zarządzeniu Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, dostosowujące do realizacji zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia do finansowania nowych rodzajów umów zawieranych z podmiotami prowadzącymi apteki, wprowadzonego przepisami ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1938).

Zmiany w zarządzeniu określają warunki korzystania przez podmioty prowadzące apteki z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia – w nowych zakresach świadczonych przez nie usług, obejmujących realizację umów:

1) na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece,

2) na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece.

Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Optymalizacja procesów wewnętrznych – zawieranie umów.

Pełną treść zarządzenia znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Baw.nfz.gov.pl