NFZ w sprawie realizacji pilotażu programu zdrowia reprodukcyjnego

 2 minuty

konferencja-farmaceutyczna-nowy-lek

Samorząd Aptekarski publikuje zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego. Jakie zmiany wprowadza dokument?

Podstawa prawna

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) zarządza się, co następuje:

W zarządzeniu Nr 48/2024/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego wykonywanych od 1 maja 2024 r.

Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

Do 1 czerwca 2024 r. dopuszcza się złożenie wniosku sporządzonego według wzoru określonego w zarządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia. Do rozpatrzenia wniosków, o których mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się ust. 1.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Nia.org.pl