MZ powołał zespół ds. farmacji klinicznej

 3 minuty

Minister Zdrowia powołał Zespół ds. wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych wraz wykazem badań diagnostycznych wykonywanych przez farmaceutów – informuje serwis Politykazdrowotna.com.

W czwartek 7 października br. Minister Zdrowia wydał zarządzenie ws. powołania zespołu ds. wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych wraz wykazem badań diagnostycznych wykonywanych przez farmaceutów

W myśl zarządzenia, do zadań Zespołu należeć będzie:

  • stworzenie modelu usług farmacji klinicznej, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty oraz określenie narzędzi do wykonywania obszarów aktywności zawodowych farmaceuty szpitalnego wraz z określeniem standardu świadczenia tych usług oraz sposobu monitorowania, w tym ewaluacji ich realizacji;
  • ustalenie przedmiotu i zakresu zadań farmaceuty klinicznego i szpitalnego w ramach usług, o których mowa w pkt 1;
  • określenie przedmiotu i zakresu niezbędnych zmian w kształceniu farmaceutów klinicznych i szpitalnych w celu urealnienia realizacji usług, o których mowa w pkt 1;
  • określenie kierunków i modelu przyszłej realizacji pilotaży w zakresie, o którym mowa w pkt 1;
  • określenie wykazu badań diagnostycznych, o których mowa w art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty.

Efektem pracy Zespołu mają być wnioski, propozycje lub rekomendacje opracowane w formie raportu. Raport miałby zostać zaakceptowany najpóźniej w ciągu 11 miesięcy, jednak termin ten może zostać jednorazowo przedłużony o kolejne trzy miesiące, a następnie każdorazowo – o jeden miesiąc – aż do czasu akceptacji raportu.

Kto w składzie zespołu?

Zespół ma składać się z przewodniczącego – Wiceministra Zdrowia Macieja Miłkowskiego, zastępcy, czyli Głównego Inspektora Farmaceutycznego Ewy Krajewskiej oraz członków takich jak: Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji klinicznej, Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji szpitalnej, Konsultant Krajowy w dziedzinie farmakologii klinicznej, przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w MZ, przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii i w MZ, przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w MZ, trzech przedstawicieli Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, dwóch przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, dwóch przedstawicieli uczelni medycznych, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, przedstawiciel Polskiej Federacji Szpitali, przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej, dwóch przedstawicieli Naczelnej Rady Aptekarskiej, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej, przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Farmacji, przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Farmaceutów Szpitalnych, przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta.

W pracach Zespołu mogą brać udział, bez prawa głosu, eksperci zewnętrzni zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu albo Zastępcę Przewodniczącego. Do wyłącznej kompetencji Przewodniczącego Zespołu należy zatwierdzenie raportu i jego przekazanie do akceptacji Ministrowi zdrowia oraz przyjęcie od niego informacji o akceptacji tego raportu. Zespół ma obradować w trybie zdalnym, ale możliwe są też posiedzenia stacjonarne.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

źródło: Politykazdrowotna.com