MZ nowelizuje ustawę o ochronie zdrowia psychicznego

 3 minuty

stojak z kroplowka na tle korytarza szpitalnego

Przygotowany przez resort zdrowia projekt ma między innymi poprawić archaiczną, według ministerstwa, terminologię w przepisach ustawy – wyjaśnia serwis Politykazdrwotna.com. Modyfikuje również przepisy o stosowaniu przymusu bezpośredniego.

Stygmatyzująca terminologia i zmiany w przymusie bezpośrednim

Jedną z najważniejszych zmian, jakie przewiduje nowelizacja jest – jak poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz – aktualizacja objaśnień pojęcia „osoba z zaburzeniami psychicznymi” oraz „szpital psychiatryczny” (odesłanie do ustawy o działalności leczniczej). Słowo „ordynator” zostanie zastąpione sformułowaniem „osoba kierująca oddziałem”.

W projekcie zaproponowano również nowe brzmienie jednej z przesłanek do zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi: poważne zakłócanie lub uniemożliwianie funkcjonowania osób lub otoczenia podmiotu, w którym osoby te się znajdują. Resort chce też wyeliminować wątpliwości interpretacyjne związane z rozpoczęciem biegu trzydniowego terminu na dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego. Zgodnie z nowelizacją – ocena nastąpi w terminie trzech dni od zakończenia stosowania przymusu.

Projekt zakłada zmniejszenie liczby lekarzy specjalistów wymaganych do przedłużenia stosowania przymusu bezpośredniego i wyeliminowanie konieczności zasięgnięcia w miarę możliwości opinii drugiego lekarza psychiatry przy przyjęciu do szpitala osoby, na rzecz zasięgnięcia opinii drugiego lekarza. Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, pomieszczenia do obserwacji osoby unieruchomionej mają zostać wyposażone w monitoring, który umożliwi stały nadzór.

Kwestie dotyczące postępowania sądowego

Doprecyzowane zostaną też kwestie dotyczących stron postępowania sądowego w sprawach o przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi bez jej zgody do szpitala psychiatrycznego oraz jej wypisania. Rozprawa będzie przeprowadzana w szpitalu, a odstępstwo od tej zasady możliwe będzie tylko wtedy, gdy przeprowadzenie rozprawy w szpitalu jest szczególnie utrudnione.

W sprawach dotyczących przyjęcia bez zgody lub wypisania ze szpitala psychiatrycznego osoby przyjętej bez zgody uczestnikiem postępowania z mocy prawa będzie również szpital psychiatryczny.

Przewidziano też nadanie nowego brzmienia art. 14 ustawy, zgodnie z którym osoba z zaburzeniami psychicznymi, leczona w szpitalu psychiatrycznym, może uzyskać zgodę na okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania jej z zakładu, jeżeli nie zagraża to jej życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób.

źródło: Politykazdrowotna.com