MZ chce zmian dotyczących warunków w zakładach pracy

 4 minuty

konferencja-farmaceutyczna-nowy-lek

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych cztery projekty rozporządzeń dotyczących warunków w środowisku pracy. Dotyczą one m.in. rozszerzenia ochrony na pracowników pracujących w narażeniu na działanie substancji o działaniu reprotoksycznym.

Nowelizacja Kodeksu pracy

Pierwszy projekt rozporządzenia wprowadza zmiany do rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Związany jest on z przyjęciem i podpisaniem przez Prezydenta RP nowelizacji Kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych. Projekt nowelizacji rozszerza badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy o substancje reprotoksyczne.

Co zawiera projektowane rozporządzenie?

  • Projektowane rozporządzenie zawiera również przepis przejściowy dotyczący zapewnienia wykonania pierwszych badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy w przypadku dodawanej substancji reprotoksycznej, w terminie nie dłuższym niż 30 dnia od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.
  • Do konsultacji publicznych skierowano również projekt rozporządzenia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym w środowisku pracy. Konieczność wydania takiego rozporządzenia również stwierdza nowelizacji Kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych.
  • Projektowane rozporządzanie w zakresie swojej regulacji obejmuje dodatkowo ochroną pracowników pracujących w narażeniu na działanie substancji o działaniu reprotoksycznym. Dotychczas było to tylko narażenie na substancje rakotwórcze i mutagenne.
  • Regulacje zawarte w projektowanym rozporządzeniu są skierowane do pracodawców prowadzących działalność związaną z występowaniem czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Zmiany mają pozwolić na podejmowanie odpowiednich działań przez pracodawców w celu ochrony zdrowia przed czynnikami rakotwórczymi, mutagennymi lub reprotoksycznymi.
  • Główna zmiana polega na dodaniu substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu reprotoksycznym do tych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
  • Ponadto projekt wprowadza definicję substancji reprotoksycznej, nieprogowej substancji reprotoksycznej oraz progowej substancji reprotoksycznej, a także kontrolę zdrowia związaną z oceną indywidualnego pracownika w celu określenia stanu jego zdrowia w związku z narażeniem na działanie określonych czynników rakotwórczych, mutagenów lub substancji reprotoksycznych podczas pracy.
  • Wszędzie tam, gdzie będzie używany czynnik rakotwórczy, mutagen lub substancja reprotoksyczna, pracodawca m.in. zobowiązany będzie do ograniczenia ilości takiego czynnika, zaprojektowania tak procesów pracy i środków kontroli technicznej, aby uniknąć powstawania takich oraz pozbywania się tych czynników w miejscu ich powstawania, miejscowego wyciągu lub do ogólnego systemu wentylacji w należyty sposób i zgodnie z wymogami ochrony zdrowia publicznego i środowiska.
  • Trzeci opublikowany projekt rozporządzenia MZ zmienia rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. Podobnie jak poprzednie projekty, rozszerza on zakres rozporządzenia o narażenie na działanie substancji reprotoksycznych podczas pracy.
  • Ostatni projekt skierowany do konsultacji publicznych to projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji.

Przedmiotem projektowanej zmiany jest doprecyzowanie zagadnienia dotyczącego sposobu sprawowania nadzoru nad przeprowadzaniem okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji, odnoszącego się do jego finansowania ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. (PAP)

źródło: PAP