Komunikat Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej NIA

 2 minuty

Recepta pro familiae na własny gabinet lekarski

W związku z napływającymi do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej informacjami o wykonywaniu przez farmaceutów zawodu bez przynależności do samorządu zawodu farmaceuty, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wydał stosowny komunikat, w którym odnosi się do ww. zagadnienia.

Stanowisko Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021, poz. 97 z późn. zm.) „Zawód farmaceuty może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu farmaceuty, która złożyła ślubowanie i jest wpisana do rejestru farmaceutów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.”

Jak stanowi art. 26 ww. ustawy „Osoby wykonujące zawód farmaceuty są zrzeszone w samorządzie zawodu farmaceuty. Przynależność do samorządu zawodu farmaceuty jest obowiązkowa dla farmaceutów wykonujących zawód farmaceuty.”

Z powyższego jednoznacznie wynika, że jednym z niezbędnych warunków wykonywania zawodu farmaceuty jest przynależność do samorządu zawodu farmaceuty. Osobą bowiem uprawnioną do wykonywania zawodu farmaceuty nie jest jedynie osoba, która posiada Prawo Wykonywania Zawodu, ale osoba, która jest wpisana do rejestru farmaceutów jako osoba przynależąca do samorządu zawodu farmaceutów.

Niespełnienie tego warunku skutkuje tym, że osoba wykonująca zawód farmaceuty należy do grona osób, które wykonują go nie spełniając prawem przewidzianych warunków. Jak stanowi art. 80 ustawy o zawodzie farmaceuty:

„Kto nie posiadając wymaganych uprawnień sprawuje opiekę farmaceutyczną, udziela usługi farmaceutycznej lub wykonuje zadania zawodowe, o których mowa w art. 4 ust. 4, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Art. 81 ww. ustawy stanowi z kolei:

„1. Kto powierza wykonywanie zawodu farmaceuty osobie, która nie posiada wymaganych uprawnień, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie podlega grzywnie.”

źródło: Nia.org.pl