Fundusz o prawach pacjenta

 3 minuty

reumatoidalne-zapalenie-stawow

Eksperci NFZ przedstawiają najważniejsze, wybrane zagadnienia oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące praw pacjenta.

Czym są prawa pacjenta?

Prawa pacjenta to zbiór uprawnień, które mu przysługują. Ich głównym celem jest domaganie się przynależnych warunków realizowania usług medycznych, a także ochrony autonomii pacjenta i jego prawa do samostanowienia.

Co określa ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określa?

  • prawa pacjenta,
  • zasady udostępniania dokumentacji medycznej,
  • obowiązki w zakresie praw pacjentów podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych,
  • kompetencje, zasady powoływania Rzecznika Praw Pacjentów,
  • sposoby postępowania przy naruszeniu zbiorowych praw pacjentów,
  • w przypadku zdarzeń medycznych tryb i zasady przyznawania odszkodowań oraz zadośćuczynienia.

Z punktu widzenia pacjenta ustawa ta jest ważnym aktem prawnym, który nie tylko informuje go o przysługujących mu prawach, ale także wskazuje możliwości zgłaszania ich nieprzestrzegania oraz dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia.

Rzecznik Praw Pacjenta

Troską o to, by wskazane prawa przysługujące pacjentom były przestrzegane przez przychodnie, szpitale, lekarzy i pozostałe placówki lecznicze, zajmuje się Rzecznik Praw Pacjenta.

W przypadku gdy pacjent uważa, że przysługujące mu prawa związane ze świadczeniem usług medycznych zostały naruszone, może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Prawa pacjenta

Jakie prawa przysługują nam w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej? Każdy, zgodnie z Konstytucją RP każdy, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, powinien mieć zapewniony równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, które finansowane są ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania tych świadczeń określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Są też grupy uprzywilejowane w korzystaniu z opieki zdrowotnej – zgodnie z konstytucją to: dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne i osoby w podeszłym wieku.

Więcej na temat prawa przysługujących pacjentowi przeczytają Państwo TUTAJ.

Kto jest zobowiązany do poszanowania praw pacjenta?

  • Osoby wykonujące zawód medyczny: lekarze, pielęgniarki, położne, diagności, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni i inni profesjonaliści opieki zdrowotnej oraz każda osoba uczestnicząca w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
  • Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej oraz współuczestniczące w ich udzielaniu, takie jak: zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, zakłady opiekuńczo-lecznicze. zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze), praktyki lekarskie, pielęgniarskie i położnicze, jednostki badawczo-rozwojowe.
  • Inne podmioty opieki zdrowotnej takie jak: Narodowy Fundusz Zdrowia, administracja publiczna właściwa w zakresie ochrony zdrowia, samorządy zawodowe, producenci leków i urządzeń medycznych oraz apteki.

Więcej szczegółowych informacji na temat praw pacjenta przygotowane przez ekspertów NFZ znajdą Państwo TUTAJ.