Drożej za otwarcie hurtowni

 1 minuta

Z 3,8 tys. do 4,6 tys. zł ma wzrosnąć wysokość opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Rozporządzenie w tej sprawie przygotował resort zdrowia. Projekt został już przekazany do konsultacji. Podwyżkę opłaty Ministerstwo Zdrowia uzasadnia wzrostem płacy minimalnej i zmianą sytuacji gospodarczej w kraju.
Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydawane jest przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Zgodnie z ustawą o prawie farmaceutycznym wysokość opłaty za jego udzielenie nie może być wyższa niż siedmiokrotność minimalnego wynagrodzenia za płacę.

Projekt rozporządzenia został przekazany do zaopiniowania m.in. Izbie Gospodarczej „Farmacja Polska”, Polskiej Izbie Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych „Polfarmed”, Polskiemu Związkowi Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Związkowi Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych.