Bezpłatne szczepionki p/grypie dla personelu medycznego – resort zdrowia wyjaśnia

 3 minuty

aptekarz i aptekarka w aptece

źródło: Rynekaptek.pl

Bezpłatne szczepionki przeznaczone dla personelu medycznego jako produkty lecznicze również podlegają obowiązkowemu raportowaniu do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Są formą darowizny. Zgodnie z art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, w aptekach szpitalnych poza udzielaniem usług farmaceutycznych prowadzona jest ewidencja produktów leczniczych i wyrobów medycznych otrzymywanych w formie darowizny.

Minister Zdrowia polecił Narodowemu Funduszowi Zdrowia przekazanie, na podstawie umowy, podmiotom wykonującym działalność leczniczą, posiadającym umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, środków finansowych z przeznaczeniem na finansowanie szczepień ochronnych przeciw grypie osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w tych Podmiotach oraz farmaceutom i technikom farmaceutycznym wykonującym zawód w aptece lub w punkcie aptecznym.

Odbywa się to na ustalonych zasadach:

  • Wysokość finansowania kosztu pojedynczego szczepienia przeciw grypie obejmujące kwalifikację lekarską, wykonanie szczepienia przez lekarza lub pielęgniarkę oraz cenę szczepionki, która powinna wynosić 50,86 zł.
  • W przypadku, gdy szczepionka została podmiotowi przekazana nieodpłatnie, wysokość finansowania powinna wynosić 13,24 zł.
  • Podmiot wykazuje do rozliczenia wyłącznie koszty szczepienia wykonanego osobie uprawnionej preparatem dopuszczonym do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Podmiot ten powinien też uzyskać zgodę osoby zaszczepionej na udostępnienie i przetwarzanie przez NFZ oraz MZ informacji o osobie uprawnionej oraz o wykonaniu szczepienia, w tym dokumentacji medycznej w tym zakresie.
  • Powinien też uzyskać od farmaceuty lub technika farmacji oświadczenia potwierdzającego wykonywanie zawodu w aptece lub punkcie aptecznym.
  • Rozliczenie następuje na podstawie przedstawionego przez kierownika podmiotu wykazu osób uprawnionych poddanych szczepieniu obejmującego imię i nazwisko, numer PESEL i numer prawa wykonywania zawodu, w przypadku zawodów, w których jest nadawany.
  • Podmioty, które otrzymały szczepionkę zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem na wykonanie szczepień ochronnych przeciw grypie osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w tych podmiotach i nie podpisały umów z NFZ, nie mogą rozliczyć kosztów podania szczepionki.

Zwroty szczepionek
Jest też możliwość zwrotu bezpłatnych szczepionek przeciwko grypie dla personelu medycznego. Podmioty, które chcą dokonać zwrotu, powinny poprzez adres mailowy przesłać taką informację (szczepionki@arm.gov.pl). Następnie Agencja Rezerw Materiałowych skontaktuje się z podmiotem celem odebrania szczepionek.

W przypadku, gdy podmiot odebrał szczepionki po czym podjął decyzję o zwrocie, konieczne jest dołączenie oświadczenia o właściwym przechowywaniu szczepionek. Minister Zdrowia informuje także, że istnieje możliwość rezygnacji ze szczepionek przed ich odebraniem, zgłaszając na e-mail wymieniony powyżej.

Podmioty, którym pozostały na stanie niewykorzystane szczepionki mogą je przeznaczyć na szczepienie pacjentów w wieku 75+.