Bezpłatne szczepienia na grypę w 3700 punktach w całej Polsce

 4 minuty

W 3700 punktach w całej Polsce można bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie. Kto może skorzystać z tej możliwości?

Jak donosi serwis Rynekzdrowia.pl, resort zdrowia zachęca do skorzystania z tej możliwości. Aby to zrobić, wystarczy umówić się na termin szczepienia w wybranym punkcie i złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku do nieodpłatnego szczepienia.

Aktualna lista miejsc, gdzie można się zaszczepić, dostępna jest TUTAJ.

Z darmowych szczepień na grypę mogą skorzystać m.in.:

 • seniorzy powyżej 75 lat,
 • personel medyczny,
 • nauczyciele akademiccy,
 • pracownicy opieki społecznej,
 • żołnierze,
 • osoby zatrudnione i osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym i osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium,
  osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne.

Dla kogo darmowe szczepienia na grypę?

 • W sezonie 2021/2022 do bezpłatnych szczepień przeciw grypie uprawnione są m.in. osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą i osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie; osoby zatrudnione i osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym i osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium.
 • Bezpłatne szczepienia przeciw grypie dostępne są również dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni, a także studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów.
  Bezpłatnie zaszczepić przeciw grypie mogą się także osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i głównego inspektora farmaceutycznego oraz osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
 • Bezpłatnie szczepić mogą się także pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, a także m.in. osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.
 • Bezpłatnie mogą szczepić się przeciw grupie także m.in. funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze.
 • Za darmo szczepionkę przeciw grypie mogą otrzymać seniorzy, urodzeni nie później niż w 1946 r.

źródło: Rynekzdrowia.pl