Będą zmiany w raportowaniu zleceń na wyroby medyczne i informacji o kolejkach

 3 minuty

raportowanie-wyroby-medyczne

Rozliczenia zleceń na wyroby medyczne i ich naprawę będzie uproszczone – zgodnie ze skierowanym do konsultacji projektem szefa resortu zdrowia – informuje serwis Politykazdrowotna.com. Ponadto MZ aktualizuje zasady sprawozdawania informacji dotyczących list oczekujących na świadczenie.

Podstawa prawna

Mowa o projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, który opublikowany został w tym tygodniu na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Rozliczenie zleceń na wyroby medyczne i ich naprawę na nowych zasadach

Jak zauważa projektodawca, system rozliczania zleceń na wyroby medyczne i zleceń naprawy jest złożony, a świadczeniodawcy raportują te świadczenia podwójnie. Obecnie świadczeniodawcy realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne przekazują do Funduszu informacje o zrealizowanych zleceniach dwukrotnie – do aplikacji eZWM (systemu obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne)– o pobraniu i zrealizowaniu zlecenia. Z kolei informacje o zrealizowanych zleceniach, które są podstawą rozliczenia  raportowane są poprzez oddzielny komunikat sprawozdawczy do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Projektowana zmiana wzorowana jest na zasadach obowiązujących przy rozliczaniu refundacji recept. Jak czytamy, zestawienie refundacyjne wyrobów medycznych wynikających ze zrealizowanych zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne lub zleceń naprawy będzie generowane przez system, na podstawie danych wpisywanych przez świadczeniodawców do aplikacji eZWM przy realizacji poszczególnych zleceń.

Zmiany w raportowaniu list oczekujących

Ponadto w rozporządzeniu wprowadzono zmiany dotyczące informacji odnoszących się do list oczekujących. Tym samym:

  • zmieniono sposób wyliczania średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia – do czasu oczekiwania nie są wliczane te dni oczekiwania, w których dłuższe oczekiwanie na świadczenie wynikało z przyczyn leżących po stronie świadczeniobiorcy (np. termin przełożono na jego wniosek);
  • w celu uzupełnienia informacji  publikowanych przez Fundusz w informatorze o terminach leczenia, na podstawie której świadczeniobiorcy dokonują wyboru świadczeniodawcy, Fundusz uzyska od świadczeniodawców informację:
    a) dotyczącą przedziału wiekowego dzieci, którym udziela świadczeń w przypadku świadczeniodawców, którzy w poradniach dla dorosłych udzielają świadczeń również dzieciom;
    b) czy świadczeniodawca realizuje badania ze znieczuleniem – w przypadku świadczeń gastroskopii i kolonoskopii.

źródło: Politykazdrowotna.com