BCC: Zawód technika farmaceutycznego powinien pozostać

 3 minuty

źródło: BCC

Słabością tego projektu jest brak, w treści uzasadnienia, jasno sformułowanego celu tej regulacji. Brakuje propozycji rozwiązań alternatywnych, dotyczących kształcenia i dokształcania techników farmaceutycznych na wyższym poziomie uniwersyteckim. Zdaniem przedsiębiorców, firm członkowskich BCC z branży farmaceutycznej i kosmetycznej, taka regulacja powinna być poprzedzona rzetelnie przeprowadzoną analizą rynku pracy i oceną skutków ekonomicznych dla branż: farmaceutycznej, kosmetycznej oraz żywności i żywienia.

Dostępne raporty MPiPS nie wskazują, że jest to zawód „nadwyżkowy”. Wnioskodawcy nie uwzględniają faktu, że technicy farmaceutyczni pracują nie tylko w ogólnodostępnych aptekach, ale także w aptekach szpitalnych i innych podmiotach leczniczych wykonujących stacjonarne całodobowe świadczenia zdrowotne, punktach aptecznych, hurtowniach farmaceutycznych, laboratoriach, przemyśle farmaceutycznym oraz związanym z żywieniem i żywnością (suplementy diety), a także kosmetycznym.

Obecny program kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego, oparty na założeniach reformy szkolnictwa zawodowego w Polsce, stanowi odzwierciedlenie prowadzonej polityki kształcenia kadr medycznych, która określa ich miejsce i zadania w systemie ochrony zdrowia. Ustawa Prawo farmaceutyczne z 6 września 2001 r. wskazuje zakres czynności, do wykonywania których w aptece uprawnieni są technicy farmaceutyczni. Niestety, brakuje regulacji prawnych nakładających na tę grupę zawodową obowiązek ustawicznego kształcenia oraz procedur dotyczących odpowiedzialności zawodowej.

 

W aktualnym stanie prawnym, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Zdrowia muszą przede wszystkim kontrolować poziom nauczania w już istniejących szkołach pomaturalnych. Za konieczne uważamy: zwiększenie wymogów wobec kadry nauczającej tego zawodu poprzez m.in. zapewnienie udziału nauczycieli akademickich z uniwersytetów medycznych; konsekwentne przestrzeganie obowiązujących przepisów kształcenia prowadzonego wyłącznie w formie stacjonarnej; poprawę wyposażenia laboratoriów szkolnych: podniesienie poziomu praktyk i staży zawodowych w aptekach ogólnodostępnych.

Opowiadamy się za wprowadzeniem zmian w programach kształceniu i dokształcania zawodowego techników farmaceutycznych. Należy poważnie rozważyć możliwość utworzenia studiów licencjackich na kierunku techniki farmaceutycznej. Powołanie nowego kierunku kształcenia na poziomie studiów wyższych, jak również opracowanie standardów kształcenia dla przedmiotowego kierunku to długotrwała procedura, jednak warto ją podjąć.

Reasumując, postulujemy wykreślenie z projektu rozporządzenia zapisu: „Na rok szkolny 2016/2017 nie prowadzi się rekrutacji do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) szkół prowadzących kształcenie technik farmaceutyczny”. Utrzymanie tego zapisu niekorzystnie wpłynie przede wszystkim na rynek pracy, konkurencyjność i rozwój regionalny. Pozbawi pracy nauczycieli przedmiotów zawodowych. Doprowadzi do likwidacji wielu szkół pomaturalnych i centrów zawodowego kształcenia ustawicznego. Przyniesie wymierne straty ekonomiczne dla przedsiębiorców. Taki krok stanowi również zagrożenie monopolizacją rynku usług farmaceutycznych przez magistrów farmacji, reprezentowanych przez samorząd zawodowy aptekarzy. Dostrzegamy niebezpieczeństwo dalszego pogłębiania się trendu dominacji korporacji zawodowej aptekarzy kosztem pozostałych uczestników rynku farmaceutycznego.