BCC: Zawód technika farmaceutycznego powinien pozostać

 3 minuty

źródło: BCC

Słabością tego projektu jest brak, w treści uzasadnienia, jasno sformułowanego celu tej regulacji. Brakuje propozycji rozwiązań alternatywnych, dotyczących kształcenia i dokształcania techników farmaceutycznych na wyższym poziomie uniwersyteckim. Zdaniem przedsiębiorców, firm członkowskich BCC z branży farmaceutycznej i kosmetycznej, taka regulacja powinna być poprzedzona rzetelnie przeprowadzoną analizą rynku pracy i oceną skutków ekonomicznych dla branż: farmaceutycznej, kosmetycznej oraz żywności i żywienia.

Dostępne raporty MPiPS nie wskazują, że jest to zawód „nadwyżkowy”. Wnioskodawcy nie uwzględniają faktu, że technicy farmaceutyczni pracują nie tylko w ogólnodostępnych aptekach, ale także w aptekach szpitalnych i innych podmiotach leczniczych wykonujących stacjonarne całodobowe świadczenia zdrowotne, punktach aptecznych, hurtowniach farmaceutycznych, laboratoriach, przemyśle farmaceutycznym oraz związanym z żywieniem i żywnością (suplementy diety), a także kosmetycznym.

Obecny program kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego, oparty na założeniach reformy szkolnictwa zawodowego w Polsce, stanowi odzwierciedlenie prowadzonej polityki kształcenia kadr medycznych, która określa ich miejsce i zadania w systemie ochrony zdrowia. Ustawa Prawo farmaceutyczne z 6 września 2001 r. wskazuje zakres czynności, do wykonywania których w aptece uprawnieni są technicy farmaceutyczni. Niestety, brakuje regulacji prawnych nakładających na tę grupę zawodową obowiązek ustawicznego kształcenia oraz procedur dotyczących odpowiedzialności zawodowej.

Strony: 1 2