Zmiana rozporządzenia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

 2 minuty

szczepienia-apteki-zarobki

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów.

Podstawa prawna

Chodzi o rozporządzenie Ministra Zdrowia 1 z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów.

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1873) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów (Dz. U. poz. 1860) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przeprowadzania badania kwalifikacyjnego osoby dorosłej przed szczepieniem ochronnym przeciw grypie, do którego farmaceuta jest uprawniony na podstawie art. 19 ust. 5a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657, z późn. zm. 2 ), oraz wykonywania u osoby dorosłej szczepienia ochronnego przeciw grypie, do którego farmaceuta jest uprawniony na podstawie art. 19 ust. 5b tej ustawy;”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  1. Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
  2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2280, 2674, 2705 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605 i 909.

Więcej szczegółów znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Sip.lex.pl