Zasady stosowania przepisów zapobiegających COVID-19 w aptekach

 5 minut

trzy farmaceutki

źródło: Katowice.oia.pl / Rynekaptek.pl

Zgodnie z komunikatem na stronach rządowych w aptekach powinny obowiązywać bezwzględnie następujące zasady bezpieczeństwa:

Obowiązek dotyczy zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej
Obowiązek ten dotyczy sytuacji, gdy nie można zachować 1,5 metrowej odległości od innych.

Na czym polega ten obowiązek? Usta i nos musisz zasłonić w przestrzeni otwartej, gdy nie masz możliwości zachowania 1,5 metrowej odległości od innych, a także w przestrzeni zamkniętej – np. w sklepach, w komunikacji zbiorowej.

Maseczkę trzeba wciąż obowiązkowo nosić m.in.:

  • w autobusie, tramwaju i pociągu,
  • w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
  • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
  • w kinie i teatrze,
  • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
  • w kościele i szkole, na uczelni
  • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

„Niestety w tej procedurze prawnej pominięto apteki, jednak biorąc pod uwagę definicję apteki z art. 86 ustawy Prawo farmaceutyczne uważam, że per analogiam zastosowanie mają przepisy (…) u lekarza w przychodni (…) i ten obowiązek dotyczy też aptek” – wskazuje Krystian Szulc, radca prawny ŚIA.

Jeżeli pacjent nie chce założyć maseczki, można odmówić obsługi takiej osoby i wyprosić ją z apteki, a w razie kłopotów należy wezwać policję – brak założonej maseczki to wykroczenie.

„Wyrażam pogląd, iż w dalszym ciągu można ograniczać liczbę osób przebywających w aptece, a contrario, apteka to nie sklep, a w przychodniach przepis ten nadal obowiązuje. Uważam także, iż pracownik fachowy apteki winien oprócz szyby w aptece stosować jeszcze jeden ze środków ochrony osobistej (maseczka, przyłbica)” – dodaje radca prawny ŚIA.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii określa obowiązki pracodawcy:

„§9 ust. 3 p. 3
3) zakłady pracy są obowiązane zapewnić:
a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
b) odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.”

„W aptece praca jest dynamiczna więc chodzi raczej o odległość pomiędzy stanowiskami komputerowymi” – uważa radca.
Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz.110, 284, 568, 695 i 1087), ust i nosa:

… c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

„Jak wskazano powyżej mamy cały czas obowiązek zakrywania ust i nosa – w aptece w szczególności” – zaznacza Krystian Szulc.

Natomiast obowiązku zasłaniania ust i nosa określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:
1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;
2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;”

„O astmie przepis milczy, czyli za wyjątkiem jak wyżej maseczki są obowiązkowe” – uważa Szulc. Zaznacza, że dla stref czerwonych i żółtych istnieją bardziej szczegółowe obostrzenia. Dodatkowo zwraca uwagę, że apteka może wprowadzić jeszcze inne zasady ochrony przez zarażeniem COVID-19, do których winni zastosować się zarówno pracownicy jak i pacjenci.

„W aktualnej sytuacji nadrzędnym celem jest zapewnienie ochrony przed zarażeniem wszystkich pracujących i korzystających z usług aptek, jako placówek ochrony zdrowia publicznego” – podkreśla radca Izby.