Zakup leków przez przychodnie – MZ proponuje zmiany

 4 minuty

hurtownie

Resort zdrowia przedstawił zmiany w projekcie rozporządzenia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych – donosi serwis Rynekzdrowia.pl. W uzasadnieniu MZ zmiana jest podyktowana oczekiwaniem strony społecznej, aby podmioty lecznicze, które wykonują działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, mogły nabywać leki w zakresie pełnego asortymentu.

Zakupy leków w hurtowaniach

Resort przychylił się do postulatów, przy czym, nie widząc podstaw dla różnicowania sytuacji prawnej tych podmiotów od podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, zdecydował o zniesieniu obowiązku posiadania apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej przez drugą z kategorii podmiotów, aby mogły one nabywać produkty lecznicze w hurtowniach farmaceutycznych w pełnym zakresie.

Ponadto MZ zaproponowało uzupełnienie projektu o podmioty lecznicze utworzone przez Ministra Sprawiedliwości albo Ministra Obrony Narodowej, które powinny mieć możliwość kupowania produktów leczniczych w pełnym zakresie.

„Ma to na celu usunięcie pojawiających się wątpliwości, czy te podmioty traktować jako podmioty dwu kategorii. Aby wątpliwości wyeliminować, zdecydowano o ich wyraźnym wyodrębnieniu” – czytamy w uzasadnieniu.

W projekcie uwzględniono też możliwości nabywania przez podmioty lecznicze, niektórych lekarzy lub lekarzy dentystów, a także lekarzy weterynarii oraz zakłady lecznicze dla zwierząt, produktów leczniczych zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe określone w tych samych przepisach.

Kodeina pseudoefedryna, dekstrometorfan

Proponuje się także umożliwić podmiotom wykonującym działalność leczniczą, tj. wszystkim kategoriom podmiotów leczniczych oraz lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom i położnym wykonującym zawód w formie praktyki zawodowej, a nadto felczerom, kupowania w hurtowniach farmaceutycznych leków o kategorii dostępności „wydawane z przepisu lekarza – OTC” z wyłączeniem produktów leczniczych o tej kategorii dostępności zawierających w swoim składzie kodeinę, pseudoefedrynę lub dekstrometorfan.

Ponadto lekarzom dentystom wykonującym działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej proponuje się przyznać możliwość zakupu w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych w celu wykonania znieczulenia stomatologicznego. Aktualne rozporządzenie nie daje takiej możliwości, co bez interwencji legislacyjnej mogłoby skutkować ograniczeniem możliwości uzyskiwania znieczulenia w trakcie zabiegów stomatologicznych.

Zakupy przez podmiot odpowiedzialny

Kolejnym obszarem ingerencji w zmieniane rozporządzenie jest przepis, umożliwiający zakup produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych przez podmiot odpowiedzialny. Zamiarem MZ jest rozszerzenie możliwości dokonywania zakupu przez ten podmiot o produkty lecznicze, które podmiot ten wykorzystywać będzie do innego typu działalności badawczo-rozwojowej niż badania kliniczne. Jest to zatem rozszerzenie przez pryzmat celu zakupu, co w konsekwencji będzie determinowało poszerzenie możliwego do zakupu asortymentu produktów leczniczych. Jednocześnie proponuje się, aby podmiot odpowiedzialny składał oświadczenie, że kupowane produkty (zarówno co do ich rodzaju, jak i ilości), służyć będą do wykonywanej działalności w zakresie badań klinicznych czy innego rodzaju działalności badawczo-rozwojowej. Takie rozwiązanie służyć będzie ograniczeniu możliwości wykorzystywania nowoprojektowanego uprawnienia niezgodnie z jego zasadniczym przeznaczeniem.

Zgodnie z propozycją zmiany weszłyby w życie 21 maja 2022 roku.

źródło: Rynekzdrowia.pl