Wymóg znajomości języka polskiego u diagnostów laboratoryjnych

 2 minuty

polpharma-wspolpraca-startup

Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium RP – informuje serwis Medexpress.pl.

Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy, minister właściwy do spraw zdrowia został upoważniony do wydania rozporządzenia określającego zakres znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie koniecznej do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę, posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy, sposób przeprowadzania i potwierdzania pozytywnego złożenia egzaminu ze znajomości języka polskiego, organizowanego i przeprowadzanego przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego pozytywne złożenie tego egzaminu oraz wysokość opłaty za egzamin.

Obowiązek dla diagnostów laboratoryjnych

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 15 ustawy, diagnosta laboratoryjny zamierzający wykonywać zawód na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do wykazania się znajomością języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania tego zawodu.

Wysokość opłaty za egzamin z języka polskiego została ustalona na podstawie realnych kosztów przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego uwzględniających m.in. wynagrodzenie członków komisji, koszty delegacji członków komisji egzaminacyjnej oraz koszty przygotowania materiałów egzaminacyjnych.

W związku z tym, wymóg znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu wyeliminowanie ryzyka związanego z wykonywaniem tego zawodu przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji, a których działania mogłyby narazić obywateli na utratę życia lub zdrowia.

Pełną treść projektu rozporządzenia w tej sprawie znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Medexpress.pl