Warszawska Izba w sprawie zmian w ustawie o odpadach

 3 minuty

aptekarki przy polkach z lekami

źródło: Oia.waw.pl

W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach uchylono art. 236a ust. 3, który zobowiązywał podmioty prowadzące ewidencję papierową do wprowadzenia informacji zawartych w tej ewidencji do BDO. Dzięki tej zmianie podmioty prowadzące ewidencję w formie papierowej nie będą musiały uzupełniać tych danych w BDO, co zmniejszy obciążenie tych podmiotów.

Dodano również art. 236b dotyczący wyłączenia obowiązku stosowania indywidualnego numeru rejestrowego BDO w określonych sytuacjach, w brzmieniu:

„Art. 236b. 1. Podmioty, o których mowa w art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1, mogą prowadzić ewidencję odpadów na zasadach określonych w art. 236a ust. 1 przed uzyskaniem wpisu do rejestru.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, nie stosują numeru rejestrowego, o którym mowa w art. 54 ust. 1, na dokumentach, których wzory zostały określone w załącznikach nr 5a–5g do ustawy.

3. W terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. do podmiotów, o których mowa w art. 50 ust. 1, które złożyły wniosek o wpis do rejestru, nie stosuje się przepisów art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 194 ust. 1 pkt 5.”

Izba wskazuje, iż przepisowi art. 237ea dotyczącego terminu sporządzenia sprawozdań za 2019 r. w tym przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, nadano nowe brzmienie skutkujące przesunięciem terminu sporządzenia tych sprawozdań do 11 września 2020 r.

„Art. 237ea. 1. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 74a, składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.

2. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 75, składają je w terminie do dnia 31 października 2020 r., z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5, które składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.”

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo TUTAJ.