Ułatwienie dostępu do leków refundowanych – nowa propozycja prezesa NRA

 3 minuty

źródło: NIA

8 i 9 lipca 2014 r. sejmowa Komisji Zdrowia rozpatrywała pakiet rządowych ustaw: o zmianie ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia, o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. W posiedzeniu komisji uczestniczyli przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej: prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz i wiceprezes NRA Marek Jędrzejczak. Stronę rządową reprezentował minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.

W czasie posiedzenia Komisji Zdrowia prezes NRA zgłosił poprawkę, zmieniającą art. 3 omawianej nowelizacji dotyczący zmiany ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Przyjęcie poprawki umożliwiłoby pacjentowi nabywanie refundowanych produktów leczniczych na podstawie tej samej recepty w częściach w tej samej aptece. Potwierdzeniem zrealizowanej części świadczenia byłby odpis recepty wystawiony przez farmaceutę w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. „Proponujemy zmianę propacjencką, pozwalającą wykorzystać wiedzę farmaceutów, zmierzającą do uelastycznienia wydawania leków na recepty refundowane. Istotą proponowanej poprawki jest możliwość częściowego realizowania recepty na leki refundowane, stosownie do potrzeb pacjenta i jego sytuacji finansowej” – powiedział prezes NRA Grzegorz Kucharewicz. Podkreślił on, że nowa regulacja nie spowodowałaby zwiększenia wydatków na refundacje leków, a ponadto – po drobnej korekcie mechanizmu wymiany informacji między apteką a Narodowym Funduszem Zdrowia (pliki xml) – mogłaby zostać szybko wprowadzona w życie. Prezes NRA przedstawił wstępną opinię, że wszelkie problemy natury technicznej związane z xml można szybko rozwiązać.

Ustosunkowując się do propozycji przedstawionej przez prezesa NRA, minister zdrowia Bartosz Arłukowicz oznajmił, że „zmiana jest godna rozważenia, ale w nowelizacji ustawy refundacyjnej”.

Ze względu na fakt, że zawodem, który związany jest z nauką o leku, jego stosowaniu, działaniach niepożądanych i interakcjach, jest zawód farmaceuty, w wielu państwach Unii Europejskiej przyjęto zasadę, że lekarz wystawia receptę na dany produkt leczniczy, ale to farmaceuta decyduje o udostępnieniu leku pacjentowi w częściach dostosowanych do możliwości finansowych i potrzeb pacjenta, a nawet decyduje, w porozumieniu z lekarzem, o powtórnym wydaniu leku bez konieczności kolejnej wizyty u lekarza. Monitorowanie terapii lekowej przez farmaceutę jest istotnym elementem opieki farmaceutycznej.