Szykuje się zmiana dotycząca bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów

 4 minuty

bezplatne-leki-senior-junior

Już niedługo recepty na bezpłatne leki w programie 65+ i 18- będą mogli wystawiać wszyscy uprawnieni lekarze i pielęgniarki, nie tylko ci, którzy zawarli umowę z NFZ – poinformował serwis Pulsmedycyny.pl. Projekt ustawy w tej sprawie jest już w wykazie prac rządu.

Ograniczenia w wystawianiu recept na bezpłatne leki

Lekarze od dawna apelują o zmianę przepisów ograniczających możliwość wystawiania recept na bezpłatne leki z listy 65+/18- do lekarzy mających umowy z NFZ. Minister Zdrowia, Izabela Leszczyna obiecywała, że przepisy się zmienią. „Odpowiednią zmianę przepisów wysłałam już do KPRM, to niestety ustawa i wszystko trwa długo” – wyjaśniała w maju. Założenia projektu właśnie ukazały się w wykazie prac rządu. Termin jego realizacji to III kwartał 2024 r.

Jak wyjaśnia ministerstwo, w opisie projektu, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uprawniony do wystawiania recept na leki, środki lub wyroby przysługujące bezpłatnie osobom do ukończenia 18. roku życia albo po ukończeniu 65. roku życia jest m.in. lekarz. Przy czym nie każdy, a tylko ten, który zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w jednym z trzech zakresów: podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej lub leczeniu szpitalnym. Uprawniony do wystawiania ww. recept jest również tzw. lekarz emeryt wystawiający receptę dla siebie albo swoich najbliższych oraz określone pielęgniarki.

W związku z takim brzmieniem przepisów nie mogą takich recept wystawiać lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie jakichkolwiek innych umów, niż dotyczące ww. zakresów świadczeń zdrowotnych (w tym np. z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, leczenia stomatologicznego, opieki paliatywnej i hospicyjnej, itd.), jak również lekarze, którzy nie zawarli żadnych umów z NFZ, czyli lekarze działający jako podmioty wykonujące działalność leczniczą w postaci prywatnych praktyk.

Problem ten jest podnoszony i zgłaszany Ministerstwu Zdrowia od czasu nowelizacji ustawy refundacyjnej w 2023 r. jako ograniczający dostęp do darmowej farmakoterapii oraz różnicujący sytuację prawną osób wykonujących dany zawód medyczny – przyznaje resort.

Rozszerzenie uprawnień preskrypcyjnych w programie „65+/18-

Istota proponowanych rozwiązań sprowadza się głównie do rozszerzenia zakresu podmiotów uprawnionych do wystawiania recept na darmowe leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne. Po zmianach, takim podmiotem będzie każda osoba posiadająca do tego uprawnienie wynikające wprost z wykonywania przez nią zawodu medycznego, jeżeli prawo do preskrypcji wynika jasno z przepisów regulujących zasady wykonywania tego zawodu.

Innymi słowy proponuje się odniesienie się w przepisie do kategorii „osoby uprawnionej”, co jest uzasadnione również tym, że leki, środki i wyroby, których dotyczy przedmiotowy projekt, są to produkty objęte refundacją systemową.

Jednocześnie proponowane jest uproszczenie polegające na umożliwieniu wystawiania recept na bezpłatne leki niezależnie od postaci tych recept. Dotychczas możliwość taką posiadali wyłącznie lekarze oraz pielęgniarki działający w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Analogicznej możliwości nie było w przypadku ww. osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego. Takie ograniczenie wydaje się zbędne w sytuacji, jeżeli obecnie odsetek wszelkich wystawianych recept w postaci papierowej jest bardzo niewielki i oscyluje w granicach 3% – uzasadniono w opisie projektu.

źródło: Pulsmedycyny.pl