Szykują się zmiany w przepisach dot. wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

 7 minut

Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie – informuje Medexpress.pl. Celem projektowanej nowelizacji jest zwiększenie dostępności pacjentów do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, a także uszczegółowienie obowiązujących przepisów, aby wyeliminować problemy interpretacyjne.

Zmiany w projektowanym rozporządzeniu przedstawiają się następująco:

1. Wprowadzono zmiany w zakresie refundacji wyrobów płaskodzianych określonych w lp. 69 i 70 załącznika do rozporządzenia, określając szczegółowe limity zależnie od modelu wyrobu, a także produkcji seryjnej i na zamówienie.

2. Zwiększono limit w zakresie soczewek okularowych korekcyjnych do bliży i dali (lp. 73 i lp. 74) powyżej 6,25 dioptrii, a także zmniejszono udział własny pacjentów w limicie do 10%. Podniesiono limit w przypadku soczewek kontaktowych twardych (lp. 75) i zmniejszono udział świadczeniobiorców do 10% w ich zakupie.

3. Podniesiono limit w przypadku pozycji lp. 79 (do 200 zł) i 80-83 (do 400 zł).

4. Podniesiono limit aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne, zarówno dla dzieci jak i dorosłych (w lp. 84 wzrost limitu dla dzieci z 2000 zł do 3000 zł, dla dorosłych z 1000 zł do 1500 zł).

W przypadku aparatów na przewodnictwo kostne (lp. 85), limit został podniesiony z 1800 zł do 3000 zł, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Dodatkowo zmniejszono współpłacenie w przypadku systemów wspomagających słyszenie (lp. 86) z 50% do 30%.

5. Wprowadzono zmiany w lp. 89, które pozwalają na refundację zarówno rurek tracheostomijnych z zapasowym wkładem (limit 150 zł pozostaje) jak i silikonowych (limit 235 zł), jak również zwiększono liczbę sztuk przysługujących pacjentom zależnie od typu rurki. W przypadku pacjentów dorosłych wprowadzono minimalny udział w limicie 10%.

6. Rozszerzono refundację zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej (lp. 91) o wskazanie: cukrzyca typu 3, a także wprowadzono zapis umożliwiający refundację zestawów do pomp bezdrenowych, co w związku z dotychczas obowiązującą konstrukcją zapisów nie było możliwe.

7. W lp. 97 i 98 ujednolicono zasady refundacji worków do zbiórki moczu, a także wprowadzono osobną kategorię pasków do mocowania worków do zbiórki moczu w limicie 25 zł za 1 szt., raz na 6 miesięcy, we wskazaniu: choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego; choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych; nadpęcherzowe odprowadzenie moczu; nefrostomia.

8. Wprowadzono szerokie zmiany w zakresie refundacji worków stomijnych (lp. 99), których to refundacja do tej pory nie zawierała limitów na sztuki, ale ogólne limity, możliwe do wykorzystania dowolnie przez pacjentów. Dodatkowo wprowadzono lp. 140-142, a więc osobną refundację na płytki do worków stomijnych w systemie dwuczęściowym, a także wyroby służące do usuwania worków stomijnych oraz do ich uszczelniania. Dodatkowo skrócono możliwość kontynuacji zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej, co wiąże się z potrzebą weryfikacji typu wyrobów i ich dostosowania do potrzeb pacjenta.

9. W lp. 100 i 101 uszczegółowiono kategorię wyrobów chłonnych podlegających refundacji, a także wprowadzono dodatkowy limit 2,3 zł, z 30% udziałem własnym na wyroby chłonne pow. 930 g. W przypadku limitu 1 zł podniesiono minimalną chłonność do 450 g.

10. Limit refundacyjny na CPAP (lp. 102) został podzielony na maskę i aparat, co wiąże się z szybszym zużyciem masek w stosunku do aparatów (limit wymiany co 6 miesięcy w przypadku maski i co 5 lat w przypadku aparatu).

11. W przypadku wyrobów dedykowanych pacjentom z mukowiscydozą i pierwotną dyskinezą rzęsek częstotliwość wymiany została zwiększona (lp. 102 i 103). Dodatkowo limit na nebuliztory (lp.102) został zmniejszony do 70 zł, a limit na inhalatory pneumatyczne (lp. 103) do 250 zł. Limit na Sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego – urządzenia do drenażu, wytwarzające podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe (lp. 105), został zwiększony do 450 zł.

12. Kompleksowo została uregulowana refundacja wózków inwalidzkich (lp. 127, 129, 130 i 131). Kategorie zostały szczegółowo opisane, jak również wskazania, podział został dokonany zgodnie z typami wózków (standardowe, aktywne i specjalne, do której to kategorii został przyporządkowany także wózek elektryczny). Limity na wózki standardowe zostały utrzymane, tak samo w przypadku prawie wszystkich wózków specjalnych dotychczas skategoryzowanych (wyjątkiem wózki stabilizujące, których to limit został obniżony do 2000 zł, w związku z analizą cen rynkowych wskazującą na ceny niższe niż limit). Znacznie zostały podwyższone limity na wózki aktywne – 2000 zł lub 4500 zł – zależnie od wagi wózka (ta kategoria została też precyzyjnie opisana wagowo), a także na wózki elektryczne (5000 zł).

13. Rozszerzono dostęp do refundacji Zbiorników na insulinę do osobistej pompy insulinowej do 5 sztuk na pacjentów z cukrzycą typu 3 (lp. 134).

14. Zmiany wprowadzone w lp. 135 i 136 miały na celu dostosowanie refundacji do wyrobów dostępnych na rynku, limity zostały dostosowane do typów CGM-RT obecnie zlecanych, tak aby uwzględnić wszystkie ich typy i częstotliwości wymiany. Populacja nie została poszerzona. Wprowadzono ograniczenie refundacji pasków, w związku z typem stosowanego CGM-RT (zależnie od potrzeb kalibracji lub nie).

15. Rozszerzono wskazania do zlecania czujników do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring – FGM) o:

1) kobiety w okresie ciąży i połogu, z cukrzycą wymagające intensywnej insulinoterapii;

2) osoby niewidome z cukrzycą, leczone insuliną;

3) osoby powyżej 18 roku życia z cukrzycą wymagającą intensywnej insulinoterapii.

W przypadku ostatniej grupy zostały wprowadzone warunki kontynuacji zlecenia:

1) ocena kontroli glikemii minimum co 6 miesięcy;

2) TIR (time in range) w zakresie 70-180 mg/dL > 70% czasu lub HbA1c poniżej 7,5% lub inne indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem;

3) noszenie czujnika przez co najmniej 75% czasu.

W związku z brakiem konieczności kalibracji FGM wprowadzono ograniczenie, że liczba pasków do oznaczania glukozy we krwi, przepisywanych pacjentom, nie może być wyższa niż 50 szt. na 6 miesięcy.

Częstotliwość zlecania została zmieniona na 6 miesięcy, a liczba sztuk podwyższona do 13, w celu zapewnienia ciągłego zaopatrzenia w sensory. Wprowadzone zostały zmiany w kategorii personelu uprawnionego do zlecania lp. 135-137, co wiązało się ze zmianami populacji docelowej, a w przypadku lp. 137 potrzebą monitorowania wyników, w celu kontynuacji zlecenia. Limit współpłacenia ze strony dzieci został obniżony do 20%.

16. Wprowadzono refundację wymienników ciepła i wilgoci HME (lp. 138) do 30 szt. na miesiąc, zarówno zakładanych na rurki tracheostomijne z zapasowym wkładem (limit 5,8 zł za 1 szt.), rurki silikonowe (7,2 zł za 1 szt.) oraz bezpośrednio na otwór tracheostomijny za pomocą plastra mocującego (7,2 zł za 1 szt.), na który utworzono osobną kategorię z limitem (lp. 139).

Pełną treść projektu MZ znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Medexpress.pl