Sejm przegłosował bezpłatne leki dla dzieci i seniorów 65+

 2 minuty

lista-refundacyjna-projekt-11-2022

Niższa izba parlamentu nie poparła poprawek Senatu do nowelizacji ustaw o świadczeniach opieki i refundacji leków. Ustawa poszerza grupę osób uprawnionych do bezpłatnych leków o dzieci do 18 lat i seniorów powyżej 65 lat – przypomina serwis Pulsmedycyny.pl.

Szerszy dostęp do bezpłatnych leków

W czwartek 17 sierpnia na ostatnim posiedzeniu w tej kadencji Sejm głosował nad kilkoma ważnymi ustawami zdrowotnymi, w tym nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Nowelizacja poszerza dostęp do bezpłatnych leków o dzieci do 18. roku życia i seniorów powyżej 65. roku życia. Katalog bezpłatnych produktów zostanie rozszerzony i ogłoszony w obwieszczeniu refundacyjnym, oddzielnie dla seniorów po ukończeniu 65. roku życia oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Lista leków będzie sukcesywnie rozszerzana.

Bezpłatne leki dla dzieci i seniorów 65+ finansowane jednak ze środków NFZ

Sejm odrzucił poprawkę Senatu dotyczącą zmiany źródła finansowania refundacji kosztów bezpłatnego zaopatrzenia w leki dzieci i osoby powyżej 65 roku życia. Senat chciał, by koszty były ponoszone bezpośrednio z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister zdrowia. Sejm odrzucił tę propozycję. Pozostaje dotychczasowe brzmienie, że finansowanie jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sejm odrzucił też propozycję Senatu, z której wynikało, że w przypadku recept opatrzonych adnotacją „nie zamieniać” lub „NZ” osoba wydająca przepisany lek, środek spożywczy lub wyrób medyczny nie ma obowiązku informowania świadczeniobiorcy o możliwości nabycia leku innego niż lek przepisany na recepcie ani wydania zamiennika na żądanie świadczeniobiorcy.

Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta RP.

źródło: Pulsmedycyny.pl