Ruszył nabór na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego

 2 minuty

interakcje-omeprazol

Minister Zdrowia ogłosił nabór na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Jakie wymagania muszą spełniać kandydaci i do kiedy należy zgłaszać oferty?

Nabór na stanowisko GIF

Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Minister Zdrowia ogłasza nabór na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa

Kandydat przystępujący do naboru na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego winien spełnić warunki określone w art. 111 ust. 3 ustawy, tj. być osobą, która:

  • posiada tytuł zawodowy magistra farmacji;
  • jest obywatelem polskim;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • posiada kompetencje kierownicze;
  • posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  • posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
  • złożyła oświadczenie, o którym mowa w art. 114a ust. 2 ustawy.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 15 grudnia 2023 r.

Zakres obowiązków, wymagane dokumenty oraz informacje o metodzie naboru znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Gov.pl