Resort zdrowia w sprawie odliczenia składki zdrowotnej

 5 minut

ZUS opublikował stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie odliczenia składki zdrowotnej – donosi Rynekzdrowia.pl. Wynika z niego, że przychód obliczany na potrzeby ustalenia składki zdrowotnej należnej od przedsiębiorcy opłacającego podatek w formie zryczałtowanej nie może być pomniejszony o zapłacone składki zdrowotne.

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował informację dotyczącą stanowiska Ministerstwa Zdrowia w sprawie odliczenia składki zdrowotnej od dochodu/przychodu dla celów ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych oraz na zasadach ogólnych – podatkiem liniowym.

Jak informuje ZUS w przypadku odliczenia składki zdrowotnej przy ustalaniu podstawy wymiaru składek za osoby opodatkowane zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych należy uwzględnić regulacje z ustawy o świadczeniach zdrowotnych.

Według tej ustawy przedsiębiorcy stosujący opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne obliczają miesięczną i roczną składkę zdrowotną od postawy ryczałtowej, tj.: 60 proc.; 100 proc. lub 180 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w zależności od uzyskiwanego przychodu z działalności gospodarczej.

Progi wynoszą:

  • 60 tys. zł;
  • 300 tys. zł.

„Przychody z działalności gospodarczej” należy rozumieć jako „przychody objęte zakresem przedmiotowym ww. ustawy podatkowej”. Jednocześnie ustawa o świadczeniach zdrowotnych autonomicznie reguluje, o jakie odliczenia można pomniejszyć przychód obliczany na potrzeby ustalenia składki zdrowotnej. Przychody są pomniejszane o kwoty opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu. W przychodach, o których mowa w ustawie o świadczeniach zdrowotnych nie uwzględnia się przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym innych niż określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe przepisy ustawy zdrowotnej nie przewidują możliwości odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych. Jednocześnie ustawa nie zawiera odesłania do odliczeń przewidzianych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Reasumując, w obowiązującym stanie prawnym przychód obliczany na potrzeby ustalenia składki zdrowotnej należnej od przedsiębiorcy opłacającego podatek w formie zryczałtowanej nie może być pomniejszony o zapłacone składki zdrowotne.

Podatek liniowy a odliczenie składki zdrowotnej

Przy ustalaniu składki rocznej lub miesięcznej przedsiębiorcy rozliczającego się w formie podatku liniowego za podstawę składki należy przyjąć dochód z działalności gospodarczej ustalony jako różnica między osiągniętymi przychodami, z wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym innych niż określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów.

Dochód należy pomniejszyć o kwotę opłaconych „składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów”.

ZUS zastrzega, że powyższe przepisy ustawy zdrowotnej samodzielnie nie pozwalają na obniżenie dochodu obliczanego na potrzeby ustalenia składki zdrowotnej o sumę zapłaconych składek zdrowotnych.

Uwzględnienie dotychczas zapłaconych składek zdrowotnych (do kwoty 8.700 zł w skali roku), celem obniżenia podstawy składki zdrowotnej, będzie możliwe poprzez ich ujęcie jako kosztów uzyskania przychodu. Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza możliwość, dla podatników opodatkowanych jednolitą 19-procentową stawką podatkową zaliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne do kosztów uzyskania przychodu albo obniżenia o ich wysokość dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania.

Obydwa rozwiązania ograniczone są ustawowym limitem. Konsekwencją zaliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne do kosztów uzyskania przychodu będzie pomniejszenie podstawy do wyliczenia składki zdrowotnej.

ZUS podsumowuje, że w obowiązującym stanie prawnym dochód obliczany na potrzeby ustalenia składki zdrowotnej należnej od przedsiębiorcy opłacającego PIT w formie podatku liniowego może być pomniejszony o zapłacone składki zdrowotne, jedynie w przypadku, gdy będzie ona zaliczona do kosztów uzyskania przychodu.

źródło: Rynekzdrowia.pl