Resort zdrowia uaktualnił informację dotyczącą bezpłatnych leków 75+

 4 minuty

źródło: Rynekaptek.pl

Niektóre leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne objęte refundacją ze środków publicznych są całkowicie bezpłatne dla seniorów po ukończeniu 75. roku życia – przypomina resort zdrowia w specjalnym komunikacie. Podstawą przedmiotowego uprawnienia jest art. 43a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Zgodnie z ust. 1 przywołanego artykułu omawiane produkty, środki lub wyroby przysługują na podstawie recepty wystawionej przez lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa.

Ponadto, i niezależnie od powyższego, od 1 lipca 2020 r. bezpłatne zaopatrzenie w omawiane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne przysługuje również na podstawie recepty wystawionej w postaci elektronicznej przez:

1. lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:
a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub
b) z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach umowy, o której mowa w art. 159a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2. lekarza udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej:
a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego lub
b) z zakresu leczenia szpitalnego w ramach umowy, o której mowa w art. 159a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego.

Warunkiem możliwości wystawienia recepty na zasadach obowiązujących od 1 lipca 2020 r., tj. przez podmioty wymienione w dwu powyższych punktach, jest wystawienie recepty wyłącznie w postaci elektronicznej.

Jak wyżej wskazano osobom po ukończeniu 75. roku życia przysługują bezpłatnie jedynie niektóre leki, środki lub wyroby objęte refundacją ze środków publicznych, niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. lista takich leków, środków i wyrobów obejmuje przeszło 2050 pozycji, co stanowi blisko połowę leków, środków i wyrobów w ogóle refundowanych obecnie w ramach refundacji aptecznej.

Ponadto obecna liczba pozycji leków dostępnych w ramach programu „Leki 75+” przekroczyła już 80% wzrost względem liczby z momentu inicjacji programu we wrześniu 2016 r.

Należy również mieć na względzie, że możliwe jest dokonywanie na potrzeby wystawienia recepty w programie „Leki 75+” uprzedniego, wymaganego art. 43a ust. 1b ww. ustawy, sprawdzenia ilości oraz rodzaju przepisywanych pacjentowi leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w celu uniknięcia sytuacji przepisywania tych samych, albo takich samych leków, mogącego skutkować przedawkowaniem, czy np. zatruciem polekowym, jak również weryfikacji wcześniejszej preskrypcji z obecną pod kątem możliwych interakcji.