Resort zdrowia rozszerza katalog elektronicznej dokumentacji medycznej

 2 minuty

farmaceutka i farmaceuta patrza w monitor komputera

Do konsultacji przekazano projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej oraz w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – informuje Medexpress.pl.

Elektroniczna dokumentacja medyczna

W projekcie rozporządzenia proponuje się rozszerzenie katalogu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) o dodatkowe rodzaje dokumentacji medycznej, tj. kartę profilaktycznego badania ucznia oraz dokumentację indywidualną ucznia prowadzoną przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849, z późn. zm.).

Projektowane zmiany przyczynią się to do zapewnienia pracownikom medycznym możliwości łatwego i szybkiego zapoznania się z dokumentacją medyczną dotyczącą ucznia, usprawnienia procesu współpracy między poszczególnymi pracownikami medycznymi sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniem oraz uproszczenia procesu gwarantowania dostępu do tego rodzaju dokumentacji odpowiednio przedstawicielom ustawowym dziecka albo pełnoletniemu uczniowi. Wdrożenie projektowanego rozwiązania przełoży się na zwiększenie efektywności i dynamiki wymiany informacji między uczestnikami procesu sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami.

Pełną treść projektu rozporządzenia znajdą Państwo TUTAJ.

Rodzaje, zakres i wzory dokumentacji medycznej

W projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania proponuje się doprecyzowanie reguł prowadzenia i przechowywania karty profilaktycznego badania ucznia oraz dokumentacji indywidualnej ucznia jako rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej, o której mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555), w tym także umożliwienie:

  1. składania oświadczeń (wyrażania zgody albo sprzeciwu) w zakresie realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami,
  2. podawania informacji o istotnych problemach zdrowotnych ucznia lub występujących w rodzinie – przez przedstawicieli ustawowych albo pełnoletnich uczniów, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

Pełną treść projektu w tej sprawie rozporządzenia znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: Medexpress.pl