Resort zdrowia planuje zmianę w zakresie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

 3 minuty

udar-mozgu

Do konsultacji publicznych skierowany został projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Dotyczy on leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego.

Co zakłada nowela?

Projekt nowelizacji rozporządzenia MZ zakłada dodanie do wykazu świadczeń gwarantowanych leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

Celem projektu nowelizacji jest zapewnienie dostępności do leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych od 1 lipca 2024 r., a więc po zakończeniu realizacji programu pilotażowego w ramach którego leczenie to jest finansowane.

Uzasadnienie projektu

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, wstępna ewaluacja programu pilotażowego i opinia konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii wskazują na zasadność utrzymania dostępności do procedur ratujących życie świadczeniobiorców z udarem mózgu, także z uwagi na poprawę ich stanu zdrowia w zakresie oceny stopnia niepełnosprawności i aktywności, w porównaniu ze świadczeniobiorcami, u których zastosowano jedynie standardowe postępowanie.

„Dzięki zastosowaniu przedmiotowego leczenia za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych, świadczeniobiorcy po udarze mózgu szybciej wracają do pełnej sprawności, co ma niebagatelny wpływ na jakość ich życia i samodzielność w codziennych czynnościach” – podkreślono.

Jednocześnie, jak wskazuje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, analiza raportów okresowych przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), potwierdza skuteczność i bezpieczeństwo prowadzonych działań.

Ponadto, za wprowadzeniem do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego przedmiotowego świadczenia, opowiedziała się Rada Przejrzystości działająca przy prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Czym jest udar mózgu?

Udar mózgu to obumarcie części tego narządu wskutek zatrzymania dopływu krwi do tkanki mózgowej. Wyróżnia się dwa główne typy udaru: niedokrwienny i krwotoczny. Udary niedokrwienne mózgu stanowią ok. 80 proc. przypadków udaru. W przypadku udarów niedokrwiennych w ostrej fazie stosuje się dwie metody leczenia: leczenie trombolityczne i trombektomię mechaniczną. Trombektomia mechaniczna jest uważana za jedną z najnowocześniejszych metod leczenia udaru niedokrwiennego mózgu. Zabieg trombektomii mechanicznej polega na usunięciu wewnątrznaczyniowym zatoru z tętnicy mózgu. Często jest poprzedzany trombolizą, czyli procesem polegającym na podaniu dożylnie leku przeciwkrzepliwego, który ma na celu rozpuszczenie skrzepliny blokującej naczynie mózgowe. Trombektomia mechaniczna jest wykonywana u około 8 proc. chorych z udarem niedokrwiennym, w tym u 5 proc. po zastosowaniu leczenia trombolitycznego. (PAP)

źródło: PAP