Refundacja: będzie zmiana podziału środków na 2020 r.

 2 minuty

dane tabele statystyki

źródło: Politykazdrowotna.com / Legislacja.rcl.gov.pl

Mowa o projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2020 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.

„Biorąc pod uwagę przedstawioną Ministrowi Zdrowia przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia skorygowaną prognozę zwiększenia w 2020 r. kwoty środków całkowitego budżetu na refundację w porównaniu do roku poprzedniego na poziomie 984 327 000 zł, w tym na finansowanie kosztów, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji (…), o 336 049 000 zł, ustalono kwotę środków finansowych:

1) przeznaczonych na finansowanie w 2020 r. dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, z zakresu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14-16 ustawy o świadczeniach – w wysokości 323 943 000 zł (w stosunku do pierwotnie zapisanej w zmienianym rozporządzeniu Ministra Zdrowia kwoty 160 473 000 zł, co oznacza wzrost o 163 470 000 zł)” – wyjaśnia MZ w ocenie skutków regulacji projektu, który w piątek popołudniu trafił do konsultacji.

W sumie na finansowanie przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej trafić ma w tym roku 12,106 mln zł. Będzie to o 1,029 mln zł więcej niż planowano.

Więcej pieniędzy ma trafić także na finansowanie leków dostępnych w aptece na receptę. Ma to być o 104,180 mln zł więcej, a w sumie będzie to 648,278 mln zł.