Projekt rozporządzenia w sprawie standardów organizacyjnych POCT

 3 minuty

laborant-probowki

Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych POCT – donosi serwis Medexpress.pl. Proponowana regulacja ułatwi dostęp pacjentów do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie uzyskiwania wyników badań w czasie rzeczywistym.

Co zakłada projekt rozporządzenia MZ?

Projektowane rozporządzenie określa sposób organizacji wykonywania badań laboratoryjnych parametrów krytycznych wykonywanych w materiale biologicznym w stanie zagrożenia zdrowia lub życia polegającego na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała albo utrata życia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi w podmiocie leczniczym, zwane dalej „standardami organizacyjnymi POCT”.

Czym są standardy POCT?

Standardy organizacyjne POCT określają wykaz podstawowych badań laboratoryjnych parametrów krytycznych, których wartość krytyczna przemawia za obecnością zagrażającego życiu stanu patofizjologicznego, wymagającego podjęcia, szybkich i skutecznych działań leczniczych. Ponadto standardy określają organizację ich wykonywania oraz personel medyczny uprawniony do ich wykonywania oraz autoryzacji wyniku. Oprócz personelu lekarskiego i pielęgniarskiego uprawnionym do pobierania materiału biologicznego jest również ratownik medyczny na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1720, z późn. zm.) oraz technik analityki medycznej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej.

Zadania diagnosty laboratoryjnego

Projekt reguluje odpowiedzialność i zadania diagnosty laboratoryjnego, pełniącego zgodnie z zasadami GLP (ang. Good Laboratory Practice), nadzór merytoryczny nad badaniami wykonywanymi w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi.

Do zadań diagnosty laboratoryjnego będzie należała walidacja analityczna i kliniczna zastosowanych metod badawczych, urządzeń pomiarowych i używanych odczynników oraz zapewnienie, aby wyniki badań korelowały z wynikami badań laboratoryjnych uzyskanych w medycznym laboratorium diagnostycznym.

Diagnosta laboratoryjny dzięki swoim kwalifikacjom, wiedzy i umiejętnościom w zakresie wdrażania metod analitycznych, spójności pomiarowej, zapewni odpowiednią jakość badań POCT.

Podstawa prawna

Do badań POCT wykonywanych przez zespół ratownictwa medycznego stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 11 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Podmiot leczniczy wykonujący badania POCT dostosuje swoją działalność do wymagań określonych niniejszym rozporządzeniem w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

źródło: Medexpress.pl