Prezydent podpisał ustawę w sprawie utworzenia funduszu kompensacyjnego

 5 minut

W dniu 4 stycznia br. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw. Zakłada ona dodanie przepisów dotyczących świadczenia kompensacyjnego i tworzących Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych – donosi Medexpress.pl.

Przepisy dotyczące świadczenia kompensacyjnego i utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych zapewnią pacjentom środki prawne umożliwiające szybkie uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez podanie szczepionki lub szczepionek.

W przypadku gdy w wyniku szczepienia ochronnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 2, art. 17 ust. 10 albo art. 46 ust. 4 pkt 7 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, u osoby, u której zostało przeprowadzone to szczepienie, wystąpiły w ciągu 5 lat od dnia podania szczepionki albo szczepionek działania niepożądane wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, w wyniku których: osoba ta wymagała hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni albo u osoby tej wystąpił wstrząs anafilaktyczny powodujący konieczność obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo hospitalizacji przez okres krótszy niż 14 dni – osobie tej przysługuje świadczenie kompensacyjne wypłacane z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych.

Świadczenie kompensacyjne wynosi w przypadku:

  1. obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego – 3000 zł;
  2. hospitalizacji w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego trwającej krócej niż 14 dni – 10 000 zł;
  3. hospitalizacji trwającej (w sześciu przedziałach) od 14 do powyżej 120 dni – od 10 000 zł do 100 000 zł – proporcjonalnie do okresu hospitalizacji.

Świadczenie kompensacyjne jest dodatkowo podwyższane w przypadku wprost określonego w ustawie innego zdarzenia – w zależności od jego czasu trwania i rodzaju, o kwoty od 5 000 do 20 000 zł. Świadczenie kompensacyjne obejmuje również zwrot kosztów dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu obserwacji lub hospitalizacji, w kwocie nie wyższej niż 10 000 zł. Łączna suma świadczenia kompensacyjnego nie może być wyższa niż 100 000 zł.

Świadczenie kompensacyjne jest przyznawane przez Rzecznika Praw Pacjenta w drodze decyzji, po uzyskaniu opinii działającego przy RPP Zespołu do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Od decyzji w sprawie służy skarga do sądu administracyjnego.

Opinię w sprawie Zespół wydaje w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego w składzie trzech członków, a decyzja wydawana jest w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Złożenie wniosku wymaga wniesienia opłaty (200 zł).

Świadczenie kompensacyjne oraz zwrot opłaty (który następuje w przypadku przyznania prawa do świadczenia kompensacyjnego), wypłacane są w terminie 14 dni od dnia upływu terminu zaskarżenia decyzji w sprawie.

Wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego może być złożony w terminie roku od dnia, który był ostatnim dniem obserwacji albo hospitalizacji w związku ze zdarzeniem będącym podstawą do wypłaty świadczenia, nie później niż po upływie 5 lat od dnia przeprowadzenia szczepienia ochronnego, o którym mowa we wskazanych na wstępie przepisach. W przypadku aktualizacji Charakterystyki Produktu Leczniczego, podanej szczepionki albo podanych szczepionek, polegającej na dodaniu niewymienionego w niej wcześniej działania niepożądanego, wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego dotyczącego takiego działania może być złożony w terminie roku od dnia dokonania tej aktualizacji, jednak nie później niż po upływie 5 lat od dnia przeprowadzenia szczepienia ochronnego, o którym mowa w ww. przepisach.

Rzecznik Praw Pacjenta ma udostępnić na stronie internetowej wzór wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego umożliwiający podanie wymaganych ustawę danych i informacji, w postaci papierowej albo elektronicznej.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów nakładających na podmioty, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych, obowiązek wpłaty na Fundusz – przepisy te wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

źródło: Medexpress.pl