Podział obowiązków w resorcie zdrowia – za co odpowiadają poszczególni wiceministrowie?

 4 minuty

ministerstwo-zdrowia

Ministra Zdrowia Izabela Leszczyna podpisała zarządzenie w sprawie zakresu czynności Minister Zdrowia oraz Wiceministrów i Dyrektora Generalnego w MZ – donosi serwis Politykazdrowotna.com.

Kompetencje Ministry Zdrowia

Zgodnie z treścią opublikowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia Izabela Leszczyna pozostaje członkiem:

 • Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji,
 • Rady Dialogu Społecznego,
 • Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu.

Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 • Gabinet Polityczny Ministra,
 • Biuro Komunikacji,
 • Biuro Ministra,
 • Departament Budżetu i Finansów,
 • Departament Innowacji,
 • Departament Lecznictwa,
 • Departament Nadzoru i Kontroli,
 • Departament Oceny Inwestycji,
 • Departament Prawny,
 • Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.
 • Ponadto sprawuje nadzór nad:
 • Głównym Inspektorem Farmaceutycznym,
 • Głównym Inspektorem Sanitarnym,
 • Prezesem Biura do spraw Substancji Chemicznych,
 • Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jednocześnie sprawuje wyłączny nadzór i podejmuje wszelkie rozstrzygnięcia dotyczące Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kompetencje Wiceministra Wojciecha Koniecznego

Zgodnie z treścią opublikowanego dokumentu, wiceminister zdrowia, Sekretarz Stanu Wojciech Konieczny:

 • zastępuje Ministra w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków;
 • jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich;
 • jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra.

Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 • Departament Bezpieczeństwa,
 • Departament Współpracy Międzynarodowej.

Ponadto:

 • odpisuje, w zastępstwie Ministra, akty prawne, w tym kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dokonuje dekretacji kierowanych do Ministra interpelacji, oświadczeń senatorskich oraz zapytań poselskich;
 • w czasie nieobecności Ministra lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków zapoznaje się z treścią adresowanych do Ministra dokumentów niejawnych;
 • podpisuje pełnomocnictwa i upoważnienia Ministra, w tym do reprezentowania go przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi.

Kompetencje Wiceminister Urszuli Demkow

Zgodnie z treścią opublikowanego dokumentu, Wiceministra Zdrowia, Podsekretarz Stanu Urszula Demkow:

Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 • Departament Analiz i Strategii,
 • Departament Rozwoju Kadr Medycznych.

Wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 – zdrowie w zakresie wynikającym z nadzorowania wykonywania zadań przez komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia.

Kompetencje Wiceministra Marka Kosa

Zgodnie z treścią opublikowanego dokumentu, Wiceminister Zdrowia, Podsekretarz Stanu Marek Kos:

Jest członkiem:

 • Komitetu Społecznego Rady Ministrów,
 • Stałego Komitetu Rady Ministrów,
 • Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 • Departament Dialogu Społecznego,
 • Departament Zdrowia Publicznego.

Wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 – zdrowie w zakresie wynikającym z nadzorowania wykonywania zadań przez komórki organizacyjne Ministerstwa.

Kompetencje Wiceministra Macieja Miłkowskiego

Zgodnie z treścią opublikowanego dokumentu, Wiceminister Zdrowia, Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski:

 • inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji;
 • wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 – zdrowie w zakresie wynikającym z nadzorowania wykonywania zadań przez komórkę organizacyjną Ministerstwa.

Kompetencje Dyrektor Marty Maciążek

Zgodnie z treścią opublikowanego dokumentu, Dyrektor Generalna Marta Maciążek:

 • zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa Zdrowia na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
 • wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do właściwości Ministra w zakresie audytu wewnętrznego w Ministerstwie Zdrowia.

Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 • Biuro Administracyjne,
 • Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego.

źródło: Politykazdrowotna.com