Placówki medyczne będą wykorzystywane na potrzeby obronne państwa

 2 minuty

szpital-lekarze

Resort zdrowia pracuje nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa – wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu, o których informuje serwis Politykazdrowotna.com.

Podstawa prawna

Do tej pory zagadnienia te regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z 27 czerwca 2012 r., które utraci moc z dniem 24 października br. na podstawie Ustawy o obronie Ojczyzny. W informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów podano, że większość regulacji o charakterze merytorycznym jest podobna do rozwiązań określonych w akcie prawnym poprzedzającym projektowane rozporządzenie. Obszarem dodatkowo ujętym w projekcie, w odróżnieniu od regulacji wcześniejszych, są przygotowania na potrzeby obronne realizowane przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, w tym zespołów lotniczych.

Wnioskodawcy wskazują, że „projektowane rozporządzenie porządkuje istniejący stan prawny w zakresie przygotowań podmiotów leczniczych do działania w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, tworząc podstawę do planowania i realizacji zadań, przy uwzględnieniu odpowiedzialności i zależności kompetencyjnej organów administracji publicznej”.

Cel zmian

Wprowadzane zmiany – jak wyjaśniono – wypływają z dotychczasowych wieloletnich doświadczeń organów administracji publicznej i podmiotów leczniczych i mają na celu usprawnienie, urealnienie, a także dostosowanie do zmieniających się możliwości i potrzeb przedsięwzięć planowanych i realizowanych na potrzeby obronne państwa przy udziale podmiotów leczniczych.

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym projekt wskazuje organy właściwe do organizowania, nakładania, nadzorowania i kontroli zadań realizowanych na potrzeby obronne państwa, co stanowi punkt wyjścia do organizacji całego procesu przygotowań obronnych przy wykorzystaniu podmiotów leczniczych.

W projekcie uregulowane będą warunki i sposób realizacji zadań na potrzeby obronne przez określone grupy podmiotów leczniczych, wraz ze wskazaniem zakresu wykonywanych przedsięwzięć.

źródło: Politykazdrowotna.com