Obowiązek zgłaszania nieobecności kierownika apteki – co trzeba wiedzieć?

 2 minuty

obowiazek-sprawozdawczy-apteki

Do 3 czerwca br. apteki miały obowiązek dostosować się do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki z 27 października 2022 r. Serwis „Puls Medycyny” przypomina, w jaki sposób, zgodnie z nimi, należy zgłaszać nieobecność kierownika apteki.

Podstawa prawna

„W przypadku wyznaczenia osoby zastępującej kierownika apteki na czas jego nieobecności dane tej osoby przekazuje się na piśmie do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego” – mówią przepisy.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, Mariola Kostewicz, w komunikacie wydanym 7 czerwca 2023 r. wskazuje, że obowiązek przekazania na piśmie, do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego danych osoby zastępującej kierownika apteki dotyczy jedynie sytuacji, gdy w okresie poniżej 30 dni, na czas nieobecności kierownika faktycznie zostało ustanowione zastępstwo, a osoba zastępująca kierownika, formalnie została upoważniona do wykonywania wszystkich czynności zastrzeżonych przepisami prawa – m.in. zgodnie z art. 88 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022r., poz. 2301 ze zm.) do wyłącznych kompetencji kierownika apteki.

Forma pisma

„Pisma kierowane do organów administracji publicznej mogą być sporządzane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej” – wskazano w komunikacie WIF.

Pismo odręczne powinno być opatrzone pieczątką i podpisem kierownika apteki i złożone w oryginale. W przypadku złożenia pisma w postaci elektronicznej, pismo musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym. Nie stanowi takiego dokumentu odwzorowanie cyfrowe (np. skan) dokumentu sporządzonego w postaci papierowej.

„Przywołany przepis w żadnej mierze nie stanowi o obowiązku informowania wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o każdorazowej, czasowej – poniżej 30 dni nieobecności kierownika apteki” – informuje WIF.

źródło: Puls Medycyny