NFZ podał wyniki kontroli w aptekach za II kwartał br.

 2 minuty

źródło: NFZ / Rynekaptek.pl

Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (65 postępowań) lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (110 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości m.in. w zakresie danych niezbędnych do realizacji recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę oraz świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki.

Uchybienia polegały m.in. na realizacji recept:

  • pomimo braku, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept,
  • pomimo braku daty wystawienia recepty,
  • pomimo nieprawidłowych lub niepełnych danych dotyczących przepisanych leków,
  • przed datą realizacji bądź po dacie ważności,

Ponadto dotyczyły:

  • wydania leków w ilości większej niż przepisana przez lekarza, a także gdy lekarz nie określił lub określił nieprawidłowo: sposób dawkowania, wielkość opakowania lub dawkę leku,
  • realizacji recept niezgodnie z odpłatnością określoną na recepcie,
  • realizacji recept przez osobę nieposiadającą do tego kwalifikacji.

Inne nieprawidłowości dotyczyły otaksowania recepty i niezgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ: niepełne lub nieprawidłowe otaksowanie recept (niepełne lub nieprawidłowe dane itp.), przekazywanie przez apteki w komunikacie elektronicznym innych danych niż odczytane ze zrealizowanych recept w aptekach, niesprawozdanie uprawnień dodatkowych, niesprawozdanie adnotacji „pro auctore” i „pro familiae” oraz niesprawozdanie adnotacji „nie zamieniać”.

Ponadto w kilku przypadkach zabrakło informacji dla OW NFZ o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece. Uchybieniem było też nieprzedstawienia recept do kontroli oraz brak przedstawienia podstawy dokonania korekty stanu magazynowego „aktualizacja kart zakupów” w  postaci dokumentu zakupu leku tzn. rozchód produktów leczniczych przewyższał ich przychód, a także brak faktur zakupu leków.

Szczegóły znajdą Państwo TUTAJ.