NFZ opublikował wnioski po kontrolach aptek

 3 minuty

źródło: NFZ / Rynekaptek.pl

Z danych opublikowanych przez Fundusz wynika, że w 29 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (95 postępowań) lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (154 postępowania).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości m.in. w realizacji recept.  Odnotowano brak, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept, w tym: brak podpisu, pieczątki przy zaordynowanych lekach bądź naniesionych poprawkach czy brak daty wystawienia recepty.

Stwierdzono także nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków, niespełniające wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, w tym realizacja recept przed datą realizacji bądź po dacie ważności, brak potwierdzenia realizacji recepty, tj. brak na rewersie recepty imienia i nazwiska osoby wydającej lek w formie nadruku, pieczęci bądź podpisu.

Jak wynika z danych NFZ, dochodziło także do wydania bezpłatnie leków osobom z uprawnieniami dodatkowymi bez ich sprawdzenia oraz odnotowania na rewersie recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego te uprawnienia bądź wydania leku na uprawnienie dodatkowe pomimo odpłatności 100% na recepcie.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości także w zakresie prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ. Chodzi o niepełne lub nieprawidłowe otaksowanie recept (niepełne lub nieprawidłowe dane itp.), przekazywanie przez apteki w komunikacie elektronicznym innych danych niż odczytane ze zrealizowanych recept w aptekach (w tym: data wystawienia recepty, EAN leku, PESEL pacjenta, REGON świadczeniodawcy, numer prawa wykonywania zawodu lekarza, identyfikator oddziału NFZ, a także niesprawozdanie adnotacji „pro auctore”; niesprawozdanie adnotacji „nie zamieniać”, czy podanie błędnej informacji o wydaniu odpowiednika.

Odnotowano także przypadki nieprzedstawienia recept do kontroli, czy braku informacji lub nieterminowego informowania w formie pisemnej lub elektronicznej OW NFZ o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece.