NFZ: komunikat w sprawie wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na wyroby stomijne

 5 minut

raport-11-12.2021

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego w sprawie wykazu wyrobów medycznych od 1 stycznia 2023 r. zmieniły się zasady refundacji wyrobów stomijnych.

Wystawianie i potwierdzanie zleceń na wyroby stomijne od 1 stycznia 2023 r.

Dotychczas pacjentowi przysługiwało zaopatrzenie w sprzęt stomijny do 90 sztuk miesięcznie, w odpowiednim limicie finansowania w zależności od rodzaju stomii (lp. 99). Natomiast od 1 stycznia 2023 r. w związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego w sprawie wykazu wyrobów medycznych[1], refundacja wyrobów stomijnych została podzielona na 2 odrębne pozycje: lp. 99 i lp. 141.

  • Lp. 99 obejmuje: worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia) z limitem 450 zł (kolostomia/ileostomia) lub 530 zł (urostomia).
  • Lp. 141 obejmuje: wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową) z limitem 120 zł.

Przy wypisywaniu zlecenia na obie pozycje całą kwotę refundacji należy traktować jako 1 limit finansowania.

W przypadku pacjentów posiadających uprawnienia dodatkowe, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b ustawy o świadczeniach[2], możliwe będzie zlecanie części limitu, np. 1,5 sztuki co będzie odpowiadać kwocie równej półtora ryczałtu, a także innych wartości ułamkowych.

O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia.

W systemie AP-ZZ wprowadzony został mechanizm umożliwiający wystawienie zlecenia w liczbie nie większej niż 5 limitów/miesiąc.

W przypadku wystawienia zlecenia o wartości powyżej 5 limitów/miesiąc, w systemie pojawia się informacja o konieczności kontaktu z właściwym oddziałem wojewódzkim NFZ w celu potwierdzenia zlecenia. Pojawienie się tego komunikatu nie blokuje możliwości wystawienia zlecenia przez osobę uprawnioną, a jedynie jest informacją, że zlecenie nie otrzymało pozytywnej weryfikacji, którą będzie można otrzymać kontaktując się z oddziałem wojewódzkim NFZ.

Nie jest to forma indywidualnej zgody, ale jedynie etap, który pozwoli pracownikowi oddziału wojewódzkiego NFZ skontaktować się z osobą uprawnioną do wystawienia zlecenia w celu jego potwierdzenia np. wystawienia zlecenia na kwotę np. 10 limitów x 450 zł czyli 4500 zł miesięcznie. Wprowadzenie takiego mechanizmu podyktowane jest zabezpieczeniem przed zrozumiałymi pomyłkami ze strony osób uprawnionych, w sytuacji zmiany dotychczasowych zasad wystawiania zlecenia na wyroby stomijne obowiązujących do 31 grudnia 2022 r.
NFZ przypomina, że skan zlecenia lub jego numer można przesłać do dowolnie wybranego oddziału wojewódzkiego NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax). Może to zrobić pacjent, osoba uprawniona do wystawienia zlecenia lub przychodnia.

Dane kontaktowe oddziałów wojewódzkich NFZ, w których można zweryfikować zlecenie dostępne są pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz/

Realizacja zleceń na wyroby stomijne wystawionych i niezrealizowanych przed 1 stycznia 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. realizacja zleceń na zaopatrzenie w sprzęt stomijny wystawionych do 31 grudnia 2022 r. powinna odbywać się zgodnie z nowymi zasadami, a więc możliwa jest realizacja zlecenia na: worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia).

W przypadku zapotrzebowania na: wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową), należy uzyskać nowe zlecenie na lp. 141. Powyższe oznacza również, że w sytuacji, gdy na zleceniu w polu „Liczba sztuk na miesiąc” wpisano np. 90 sztuk to zgodnie z nowym brzemieniem rozporządzenia limit ten należy traktować jako 1 limit finansowania, w zależności od rodzaju stomii (450 zł lub 530 zł).

W przypadku pacjentów z dodatkowymi uprawnieniami kwotę można wyliczyć odnosząc się do limitu, czyli np. 180 sztuk do 2 sztuk limitu, 270 sztuk do 3 sztuk limitu.

***

Podstawa prawna:
1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 2319)
2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.)

źródło: Nfz.gov.pl