Nabór na nowego Głównego Inspektora Sanitarnego

 3 minuty

cyfrowa-rewolucja-w-zdrowiu_RAPORT

Resort zdrowia ogłosił 4 stycznia br. nabór na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego. Kandydaci mogą składać swoje oferty do 18 stycznia – przypomina „Puls Medycyny”.

Warunki, które musi spełnić Główny Inspektor Sanitarny

Kandydat przystępujący do naboru na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego powinien spełnić określone warunki, m.in.:

 • być lekarzem i uzyskać, w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach, specjalizację w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • być obywatelem polskim,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadać kompetencje kierownicze,
 • posiadać co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • posiadać wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Najważniejsze zadania GIS

Resort zdrowia określił także zakres zadań wykonywanych na stanowisku Głównego Inspektora Sanitarnego. Obejmuje on m.in.:

 • kierowanie Głównym Inspektoratem Sanitarnym,
 • kierowanie Państwową Inspekcją Sanitarną,
 • ustalanie ogólnych kierunków działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynowanie i nadzorowanie działalności tych organów,
 • zarządzanie systemem wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • możliwość wydawania organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej poleceń dotyczących podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz żądania od nich informacji w tym zakresie,
 • w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia publicznego, w szczególności zagrożenia epidemiologicznego lub zagrożenia jakości zdrowotnej żywności, koordynowanie działalności organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym możliwość wydawania poleceń realizacji zadań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniu i jego monitorowanie.

Czas na złożenie dokumentów do 18 stycznia

Wszystkie wymagane dokumenty należy podpisać i dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO” pocztą na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Nadzoru i Kontroli, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, albo osobiście w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ministerstwie Zdrowia, ul. Miodowa 15, w pok. nr 13.

Termin składania dokumentów upływa 18 stycznia 2024 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia. Oferty nadesłane albo złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

źródło: Puls Medycyny