MZ w sprawie uznania szczepienia wykonanego poza granicami RP i Unijnego Certyfikatu COVID-19

 6 minut

szczepienie-obowiazkowe-zawody

Resort zdrowia opublikował komunikat w sprawie uznania szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz wydania Unijnego Certyfikatu COVID-19 (UCC) z uwzględnieniem dawki przypominającej.

Minister Zdrowia informuje, że począwszy od dnia 22 grudnia 2021 r. każdy obywatel RP oraz cudzoziemiec uprawniony do udziału w Narodowym Programie Szczepień, który przyjął poza granicami kraju szczepienie przeciwko COVID-19 w schemacie podstawowym oraz z uwzględnieniem dawki przypominającej szczepionką dopuszczoną do obrotu na terytorium Unii Europejskiej (UE) lub równoważną tym szczepionkom, znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, może zgłosić się do wybranego punktu szczepień w celu wprowadzenia do krajowego systemu ewidencji szczepień prowadzonego w systemie e-Zdrowie (P1) szczepienia dokonanego za granicą.

W przypadku dawki przyjętej po schemacie podstawowym, tj. przypominającej, możliwe jest wprowadzenie do krajowego systemu ewidencji szczepień tylko szczepienia przeprowadzonego szczepionką zgodną z wykazem szczepionek stosowanych jako dawka przypominająca w Polsce.

Na podstawie wprowadzonej do systemu dokumentacji, w systemie e-Zdrowie zostanie automatycznie wygenerowany Unijny Certyfikat COVID-19 (UCC), który będzie można samodzielnie pobrać i wydrukować z Internetowego Konta Pacjenta oraz aplikacji mobilnej „mObywatel” lub poprosić o wydrukowanie UCC aplikacji podczas wizyty w punkcie szczepień lub w placówce POZ.

Przewidziane są dwie ścieżki postępowania:

  1. dla osób, które posiadają UCC uzyskany w innym kraju, oraz
  2. dla osób, które legitymują się innymi dokumentami potwierdzającymi przyjęcie szczepienia.

Dla osób, które posiadają UCC uzyskany w innym kraju

Ad 1. W przypadku osób, które posiadają UCC uzyskany w innym kraju w celu wprowadzenia danych do krajowego systemu ewidencji szczepień należy przedłożyć w punkcie szczepień certyfikat UCC potwierdzający przyjęcie każdej z dawek.

Nie wymaga się, aby certyfikat UCC był tłumaczony na język polski. Dane odnośnie szczepienia potwierdzonego certyfikatem UCC należy wpisywać do systemu zgodnie z załączoną instrukcją.

W zakresie danych brakujących – w przypadku UCC (seria) – należy w systemie wpisać „brak”.

Warunkiem niezbędnym do uznania na podstawie UCC szczepienia dokonanego za granicą w krajowym systemie e-Zdrowie (P1) jest przedłożenie przez osobę zainteresowaną następujących dokumentów w punkcie szczepień:

  • Oryginału UCC wraz z kopią, potwierdzającego przyjęcie szczepienia przeciwko COVID-19 poza granicami kraju,
  • Oświadczenia osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z wprowadzeniem szczepienia wykonanego poza granicami kraju do systemu krajowego w związku z automatycznym wygenerowaniem z systemu e-Zdrowie (P1) Unijnego Certyfikatu COVID-19 po zakończeniu pełnego cyklu szczepienia (proponowany wzór oświadczenia: załącznik nr 1).

Techniczne aspekty związane z prawidłowym dodaniem e-Karty szczepienia wykonanego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie UCC w aplikacji Gabinet.gov.pl zostały opisane w załączniku nr 2 do niniejszego komunikatu.

Dla osób, które legitymują się innymi dokumentami potwierdzającymi przyjęcie szczepienia

Ad 2. W przypadku osób, które przyjęły szczepienie poza UE i legitymują się innymi dokumentami potwierdzającymi przyjęcie szczepienia, każdorazowo (również dla dawki szczepienia po schemacie podstawowym), warunkiem niezbędnym do uznania szczepienia dokonanego za granicą w krajowym systemie e-Zdrowie (P1) jest przedłożenie przez osobę zainteresowaną następujących dokumentów w punkcie szczepień:

  • Oryginału wraz z kopią dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego przyjęcie szczepienia przeciwko COVID-19 poza granicami kraju, zgodnego z wzorem obowiązującym w państwie przyjęcia szczepienia,
  • Tłumaczenia na język polski dokumentu, o którym mowa w pkt 1 przez tłumacza przysięgłego,
  • Oświadczenia osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z wprowadzeniem szczepienia wykonanego poza granicami kraju do systemu krajowego w związku z automatycznym wygenerowaniem z systemu e-Zdrowie (P1) Unijnego Certyfikatu COVID-19 po zakończeniu pełnego cyklu szczepienia (proponowany wzór oświadczenia: załącznik nr 1).

Techniczne aspekty związane z prawidłowym dodaniem e-Karty szczepienia wykonanego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie innych dokumentów niż UCC w aplikacji Gabinet.gov.pl zostały opisane w załączniku nr 2 do Komunikatu MZ nr 13.

Dostarczone dokumenty, za wyjątkiem oryginału zaświadczenia, włącza się do dokumentacji medycznej pacjenta przechowywanej w punkcie szczepień.

Uprawnionymi do wprowadzenia do systemu e-Zdrowia dokumentacji poświadczającej przyjęcie szczepienia wykonanego poza granicami kraju są osoby, o których mowa w art. 21c ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zatrudnione w podmiocie, który przystępując do Narodowego Programu Szczepień utworzył punkt szczepień przeciwko COVID-19. Aktualny wykaz punktów szczepień jest podawany do publicznej wiadomości w Biuletynach Informacji Publicznej na stronach internetowych poszczególnych Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Fundusz Zdrowia zgodnie z ich właściwością terytorialną oraz na mapie punktów szczepień pod linkiem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktowszczepien#/.

Podstawę prawną ww. działań stanowią przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn. zm.) tj. § 2 ust. 28a – 28c, wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 1754), a także przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie metody zapobiegania COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 10, z późn. zm.) tj. § 2a, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1771).

Więcej szczegółów oraz wymienione w powyższym komunikacie załączniki znajdą Państwo TUTAJ.

 

źródło: Gov.pl